Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders içerikleri

I.YARIYIL

ISP 105 Genel İşletme:

İşletmecilik Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişim Süreci, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi ve İzlenen Amaçlar, İşletmenin Çevre İle İlişkisi ve Sorumlulukları, İşletme Türlerinin Sınıflandırılması, İşletmenin Yapısal ve Fonksiyonel Analizi, İşletmecilikte Temel İlkeler, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü, Kapasite Türleri, İşletmenin Temel İşlevleri

IMAT 115 Matematik:

Sayılar, Oran ve Orantı, Yüzde ve Faiz Oranları, Cebir, Fonksiyonlar, Logaritma.

ISP 103 Bilgisayara Giriş:

Kelime İşlemci Nedir? Bir Kelime İşlemci Olarak MS WORD, Belge Oluşturma, Açma, Kaydetme, Yazma, Belgede Gezinme ve Metin Seçme, Yazım Denetimi ve Dilbilgisi, Karakterleri ve Paragrafları Biçimlendirme, Taşıma Veya Kopyalama Metni, Numaralı ve Madde İşaretli Listeler, Gazete Sütunu Oluşturma, Sayfa Görünümünü Değiştirme ve Yazdırma, Çizim Nesneleriyle Çalışma ve Grafik, Tablo Oluşturma ve Tablo Biçimlendirme

 ISP 109 İktisada Giriş:

İktisatın Temel Kavramları, Her Ekonominin Ana Sorunları, Talep ve Arz Kavramları, Tüketici ve Üretici Teorisi, Kısa ve Uzun Dönem Üretim Modelleri, Ekonomideki Piyasa Türleri, Gelir Dağılımı Politikası

ISP 111 Genel Hukuk Bilgisi:

Genel Bilgiler, Hukukun Kollara Ayrılması, Kamu ve Özel Hukuku, Hukukun Kaynakları ve Hukuki İlişkiler, Haklar, Özel Hakların İncelenmesi, Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler, Hukuki Eylem ve İşlemler, Hakların Edinilmesi ve İyiniyet Kuralları, Hakların Yitirilmesi, Hakların Korunması ve İspat Yükü

ISP 101 Genel Muhasebe:

Muhasebenin Teknik Yapısı, Bilanço Düzenleme, Hesap Kavramı, Yevmiye ve Defter-i Kebir Kayıtları, Mizanlar, Tek Düzen Hesap Planı, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları

ISP 107 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri:

Yönetim ve büro yönetimi kavramları. Yönetici, büro yöneticisi ve büro elemanlarının yerine getirmeleri gereken temel roller. Büro türleri, büroların faaliyet alanları. Çağdaş büroların örgütlenme biçimi. Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerinin uygulanması. Bilgisayar ortamında dosyalama ve arşivleme. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemi. Örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çatışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolü.

TDB 101 Türk Dili I:

Dil, Diller ve Türk Dili, Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Düzeni ve Biçimleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon).

AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Okumanın Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması.

YDB 115 Yabancı Dil I : Konuşma:

Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma, Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma, Bilgi Almak İçin Soru Sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme, İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme, Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme, Problem Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme, Miktar Veya Sayı Sorma ve Bildirme, Telefonla Konuşma Tekniği, Teklif de Bulunma, Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma, Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler, Geçmişteki Olaylardan Bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma. Dinleme-Anlama: İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları, Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı, Dinlediği ve Okuduğu İle İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması, Direktif Yazma, Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması, CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme, Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma, Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama, Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

BEB 101 Beden Eğitimi:

Spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, güzel sanatlar tarihi ve bazı sanat dalları hakkında bilgiler

II.YARIYIL

ISP 110 Ticari Matematik:

Yüzde tutarı, yüzde payı. Esas sayıyı hesaplama. İç ve dış yüzde hesabı. Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kar, brüt kar gibi kavramlar. Maliyetten kar ya da zarar, satıştan kar ya da zarar gibi hesaplar. Kar ve zarar dengi. İşletmelerdeki çeşitli kar hesapları. Orantının özellikleri, ortaklık işlerinde oranlı bölme. Oranlı bölme problemleri. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemler. Kafes metodu. Bileşim problemleri. Ayar hesabı. Kırat ayarı ve ondalık ayarla ilgili hesaplar. Külçe ayarını yükseltme ya da düşürme gibi hesaplar. Faiz kavramı ve çeşitleri. Basit ve bileşik faiz. İki faiz arasındaki oran. Faiz süresi, faiz yüzdesi. Ana paranın veya sürenin faiz fiyatının parçalara bölünmesi durumlarında faiz hesabı. İskonto kavramı. Dış iskonto, iç iskonto. İç ve dış iskonto arasındaki farkı açıklama. Oran hesabı, senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemleri

ISP 114 İstatistik:

Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler

ISP 106 İşletme Becerileri Grup Çalışması:

Sorunu tanımlayarak sorunun nedenini, nasıl ortaya çıktığını, sonuçlarını ve kiminle ilgili olduğunu açıklama. Sorun çözme. Çok sayıda yeni ve esnek çözümler üretme. En uygun çözüm yolunun seçimi. Sorun çözmede liderliğin önemi. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları grup çalışmaları yoluyla tartışma. Başarılı iletişim süreci. Organizasyondaki iletişim kanalları ve araçları. Psiko-sosyal araç olarak iletişim düzeni. Çeşitli iletişim teknolojilerini kullanma yöntemleri. Toplantı yönetimi. İş hayatında astlarıyla ve üstleriyle etkili iletişim kurma şekilleri. Grup çalışması, grup dinamiği, gruplarda etkileşim ve çatışma, iş ahlakı, motivasyon araçları, güç odakları ve baskı unsurları.

ISP 108 Makro İktisat:

Milli Gelir, Para Teorisi, İstikrar Politikaları, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisine Genel Bakış.

ISP 102 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri:

Dönem sonu itibariyle bir işletmede muhasebe dışı envanter çalışmaları. Bilançoda yer alan; dönen varlıklarla ilgili hesapların, duran varlıklarla ilgili hesapların, kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, öz kaynaklarla ilgili hesapların dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtları. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması. Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtları. Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali karı veya zararının hesaplanması.

ISP 104 Bilgisayar Büro Programları:

Hesap Tablosu Nedir?, Bir Hesap Tablosu Olarak MS EXCEL, Dosyalar Oluşturma, Açma ve Kaydetme, Çalışma Kitaplarıyla ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, Veri Girme ve Hücreleri Seçme, Veri Doldurma, Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma, EXCEL’de Formül Oluşturma ve Formül Girme, Grafiklerle Çalışma, Listeleri Yönetme, Yazdırma.

ISP 110 Ticaret Hukuku Bilgisi:

Ticaret Hukukunun Esasları, Tacir Olmanın Sonuçları İle İlgili Hükümler, Ticari Borçlara İlişkin Hükümler, Tacir Yardımcıları.

TDB 102 Türk Dili II:

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri(Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma-Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma), Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II:

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka İnkılabı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı ve Önemi, Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı, Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Andantı, Hatay Sorunu.

YDB 116 Yabancı Dil II : Konuşma:

Dinleme-Anlama: Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme, Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi, Dinlenen Cümleler Veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması, Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme, Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme. Yazma: Dinleme Ve Okuduklarını Not Alma, Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma, İş Mektupları Yazma, Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma, Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması. Okuma-Anlama: Zıtlık Bildiren İfadeler, Relative Clause Yapıları, “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları, “Noun Clause” Yapıları, “Infınitive-Gerund” Yapıları, Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi, Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

BEB 102 Beden Eğitimi : Spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, güzel sanatlar tarihi ve bazı sanat dalları hakkında bilgiler

III. YARIYIL

YHAL 100 Pazarlama İlkeleri:

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi, Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı İle Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri, Mamul, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Doğrudan Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması, Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama, Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama.

YMUH 203 Bilgisayarlı Muhasebe :

Bilgisayarın tanımı, yapısı. Seçilecek bilgisayar programının seçimi, bilgisayarın çalıştırılması (sürücüler, dosyalar, kataloglar, dosya listeleme, dosya kopyalama, dosya adının değiştirilmesi, dosya silme, dosya yedekleme, disket hazırlama) Tek düzen hesap planı ve açıklaması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları (programın bilgisayara yüklenmesi, programın çalıştırılması, düzenlemeleri) Genel amaçlı fonksiyon tuşları. Şirket tanıtma, muhasebe uygulamaları (hesap girişi, hesap iptali, hesap bilgileri, hesap listesi, muhasebe fişleri ve tipleri) Fişlerin özel yazılımlarda uygulanışı, uygulama kolaylıkları, yeni fiş işlemleri, eski fiş işlemleri.

YMUH 201 Finansal Yönetim:

Finans yönetiminin genel ilkeleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. Faiz hesapları. Sermaye bütçelenmesi. Kar dağıtım kararları. Değerleme, kazanç oranları, sermaye maliyetleri. Çalışma sermayesi yönetimi.

YMLY 213 Kamu Maliyesi

Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, Kamu sektörünü tanımı kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci.

YMUH 204 Envanter Bilanço

Envanterle ilgili kavramlar, envanter işlemlerinin gerekliliği, envanter işlemlerinin çeşitleri, değerleme kavramı, değerleme ölçüleri, dönen varlık hesaplarının envanter ve değerlemesi, yabancı kaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi, özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi, geçici vergi uygulaması, KDV hesaplarının kapatılması, aktif ve pasif geçici hesapların envanter ve değerlemesi, gelir ve gider hesaplarının envanter ve değerlemesi, gelir ve gider hesaplarının kapatılıması, ticari kar ve mali karın tespiti

ISY 215 İşletme Yönetimi

Yönetim kavramı, yönetici kavramı, yönetim faaliyetinin özellikleri, yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi, bilimsel yönetim öncesi, bilimsel yönetim dönemi, beşeri ilişkiler dönemi, modern yönetim teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, yönetimin işlevleri, planlama kavramı, planlama aşamaları, işletme organizasyonu.

YMUH 200 Şirketler Muhasebesi

Şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi şirketler, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirketler de birleşme, devir işlemleri ve muhasebeleşmesi.

YHUK 201 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun konu ve nitelikleri. İş hukukuna yön veren temel ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, hizmet akdinin sona ermesi. İşin düzenlenmesi. Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları, grev ve lokavt.

IV.YARIYIL

YEKO 200 Türkiye Ekonomisi 

Türkiye Cumhuriyeti’nin  kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, ağırlıklı olarak 1980 yılından sonraki ekonomik gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğundan devralınana ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluşu, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen ekonomi politikası: envanter dönemi, 1929 Ekonomik krizinin Türkiye üzerinde etkileri, 1930’da başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi, Dünya savaşı ve Türkiye üzerine etkileri, 1946 siyasal dönüşümü; çok partili ortam ve ekonomi politikasının üzerine etkileri, 1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi 24.01.1980 kararlarıyla başlayan serbest Pazar ekonomisi, Sovyetler birliğinin dağılmasının etkileri, güncel ekonomik tablo, Türkiye ekonomisinin geleceği

YMUH 200 Maliyet Muhasebesi:

Maliyet ve maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları. Maliyet türleri, maliyetlerin sınıflandırılması, malzeme maliyetleri, stok değerlemesi, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. İşçilik maliyetleri, maliyetlerin saptanması ve kayıtları. Genel imalat maliyetleri, bütçelenmesi, imalata yüklenmesi. Maliyet yerleri, ayırımı, genel imalat maliyetlerinin dağıtımları. Maliyet taşıyıcıları. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Birleşik  maliyet sistemi.  Standart maliyet sistemi. Değişken maliyet sistemi. Yönetim aracı olarak maliyet muhasebesi.

ISY 214 İnsan Kaynakları Yönetimi:

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri.

ISY 212 Türk Vergi Sistemi

Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

YİŞL 201 İşletme Yönetimi

Örgütlerde bölümlere ayırma, yetki, sorumluluk, yönetim yürütme işlevi, güdüleme, liderlik, iletişim, uyumlaştırma işlevi, denetleme işlevi, yönetimde karar vermenin önemi, yönetim biliminin güncel konuları, örgütlerde çatışma, yalın örgüt, yönetim biliminin diğer güncel konuları.

YEKO 200 Vergi Hukuku

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumları, vergi suç ve cezaları

ISY 214 Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe,   toplam  kalite yönetimi  kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılama (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim açılarından toplam kalite yönetimi uygulamaları ve deneyimleri

YYÖN 201 Yönlendirilmiş Çalışma

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar