Laborant Veteriner Sağlık Ders İçerikleri

 

I.YARIYIL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Inkilap, İhtilal, Reform, kavramları, 19. Yy. sonunda Osmanlı Devleti’ nin durumu, 1. Dünya savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve tepkiler, Mustafa Kemal’ in Samsun’ a çıkışı Kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne karşı ayaklanmalar, Milli cepheler, Mudanya ve Lozan

TÜRK DİLİ I

Temel dilbilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu, Dünya dil grupları, Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri, Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, İmla, noktalama, ve yazım kuralları,Doğru Cümle kurma,cümle çözümlemesi.

Amaç : Öğrencinin Türk Dilinin imla kuralları ile cümle ve paragraf düzenlemelerini iyi bilmesi ve bu kurallara uygun olarak doğru ve iyi yazabilmesi fikrinin anlatılabilmesi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” tanımı, Toplumsal Cinsiyet, Kavramlar, Kuramlar Toplumsal Cinsiyet, Araştırmalarında Yöntem Emek, İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Kadınlara Karşı Şiddetdin, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Ve Medya.

İNGİLİZCE I

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme

ANATOMİ

Kas Bilimi (Myologia), Kas Bilimi (Myologia), Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi (Systema Respiratorium), İskelet Sistemi ve Eklemler, Sindirim Sistemi, Boşaltım ve Üreme Sistemleri, Boşaltım ve Üreme Sistemleri, Dolaşım Sistemi (Cardiovasculer System) ve İç Salgı Bezleri Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar

HAYVAN REFAHI

Hayvan refahı tanımı, tarihçesi, önemi. Hayvan yetiştiriciliğinde hayvan refahının kullanımı. Hayvanların nakil ve kesimhane şartlarında hayvan refahı prensipleri. Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiler.

TIBBİ TERMİNOLOJİ

Tıbbi terminolojiye giriş, Tıbbi terimlerde kökler, türetme önekleri ve sonekleri,Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, Terimlerde küçültme, Genel hastalık terimleri, İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), Solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

GENEL ZOOLOJİ

Zoolojiye giriş, hücre, dokular, organlar ve sistemler, enerji ve metabolizma, beslenme, kalıtım, ekoloji, sistematik ve hayvanların sınıflandırılması bölümlerinden oluşmaktadır.

HİSTOLOJİ

Histolojiyi tanımlayabilecek. Hücre’yi tanımlayabilecek. Epitel ve Bağ Dokusunun genel özelliklerini sıralar.

Kıkırdak dokusunun genel özelliklerini anlatabilecek. Kemik Dokusunun genel özelliklerini açıklayabilecek.

Kan Dokusu ve Hematopoez hakkında bilgi sahibi olabilecek. Kas Dokusu genel özelliklerini tanımlayabilecek. Sinir Dokusu genel özelliklerini sıralayabilecek. Genital Sistem Histolojisinin genel özelliklerini sıralar ve embriyolojinin kapsamı hakkında bilgi verbilecek. Genital Siklus ve Döllenme hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

LABORATUAR TEKNİĞİ I

Dersin tanımı ve amaçları, Laboratuarda çalışma yöntemleri, Mikroskoplar, Ölçme ve tartma işlemleri, Laboratuarda kullanılan araç ve gereçler, Cam eşya, alet ve edevatın temizlenmesi, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Çözelti konsantrasyonları, Molarite ve normalite, Asit, bazlar, tuzlar, Tampon çözeltiler, Vücudun değişik bölgelerinden örnek alma ve kültür yöntemleri, Kan alımında uyulması gereken ilkeler ve analiz parametrelerine etkileri, Temel işlemler, Volümetrik analizler, Aletli analizler

II. YARIYIL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Siyasal Toplumsal Hukuk Ekonomi ve Eğitim Alanlarında yapilan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı ayaklanmalar, Atatürk dönemi’ nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları Atatürk İlkeleri, Ikinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

TÜRK DİLİ II

Özel ve resimli ilanlar, İş ve İşçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünceyazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir işyerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.

Amaç : Bir öğrencinin bir yazının çıkarılması, bir yazının ana düşüncesinin ve temasının anlatımı ve eleştirilmesine yapılabilmesi, Resmi mektup, ila gibi yazılar yazabilmesi becerisinin kazanılabilmesini sağlamak

ZOOTEKNİ

Dünya ve Türkiye hayvancılığının genel durumunu açıklayabilecek.Başlıca yetiştiricilik tanımlarını açıklayabilecek.Hayvan ırkları ve ırk özelliklerini açıklayabilecek, Hayvanlarda verimler ile çevre ve hastalıklara direnç konusunu açıklayabilecek, Yetiştirme ve seleksiyon metotlarını açıklayabilecek, Kuluçka bilgisi ve tekniği hakkında temel bilgileri açıklayabilecek. Hayvan barınakları hakkında temel bilgileri açıklayabilecek, Hayvancılıkta yeni yaklaşımlar, Türkiye hayvancılığının sorunları ve çözüm yolları ile Türkiye hayvancılığının geleceği hakkında yorum yapabilecektir.

GENETİK

Genetik biliminin hayvan genetiği açısından gelişimini yorumlayabilecek. Hayvanlarda kalıtım modellerini açıklayabilecek. Gen etkileşimi türlerini açıklayabilecek. Genetik materyallerin yapısı ve organizasyonunu açıklayabilecektir.

FİZYOLOJİ

Fizyolojideki temel kavramları, beden sıvılarını ve hücreyi tanıyabilecek. Kan Fizyolojisini açıklayabilecek. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisini tanıyabilecek. Solunum ve boşaltım sistemlerini açıklayabilecek. Sinir sistemi ve duyu organlarını tanıyabilecek. Hormonları ve üreme fizyolojisini tanıyabilecek. Sindirim sistemin fizyolojisini tanıyabilecek. Kas Sistemini tanıyabilecektir

BİYOKİMYA

Hormonlar, çeşitleri ve fonksiyonlarını açıklayabilecektir.Vitaminlerin çeşitleri, fonksiyonları ve eksiklik ve fazlalık durumlarını açıklayabilecek. Mineral maddelerin çeşitleri ve fonsiyonlarını, eksiklik ve fazlalıklarını açıklayabilecek. Enzimlerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları, işleyiş mekanizmalarını açıklayabilecek. Amino asitler, proteinler ve nükleik asitlerin özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklayabilecek. Lipitlerin yapıları ve özellikleri hakkında bilgi verebilecek. Karbonhidratların özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgi verebilecek. Biyofiziksel kimya ve su hakkında bilgi verebilecek.

GENEL MİKROBİYOLOJİ

Bakterilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklayabilecek Bakterilerin DNA’larını tanır ve identifikasyonunda kullanılan genetik testleri öğrenir. Bakterilerin virulens faktörlerini tanır. Bakterilerin DNA’larını tanır ve identifikasyonunda kullanılan genetik testleri öğrenir. Bakterilerin DNA’larını tanır ve identifikasyonunda kullanılan genetik testleri öğrenir. Bakterilerin virulens faktörlerini tanır. Antibiyotik ve dezenfektanlarla etkileşimlerini yorumlar. Bakterilerin izolasyon ve identifikasyon yöntemlerini tanımlayabilecek. Mikotik etkenlerin biyolojik, yapısal ve işlevsel özelliklerini bilir.Bağışıklığın yapısal unsurları konusunda bilgi sahibi olur.Sıvısal ve hücresel bağışıklığın farklılıklarını ve fonksiyonlarının önemini kavrar

LABORATUAR TEKNİĞİ II

Transfüzyon Merkezinde yapılan immunohematolojik testler, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan identifikasyon yöntemleri, Mikroorganizmaların boyanması, Mikroskop kullanma, Boyalı preparatların incelenmesi, DNA izolasyonu, Elektroforez, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Hematolojik preperatların incelenmesi

III. YARIYIL

DOĞUM BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA 1

Erkek üreme organları Dişi üreme organları Gametogeniz Spermanın alınması Spermanın muayenesi Spermanın saklanması , eritilmesi, çözdürülmesiSeksüel siklus evreleri Suni tohumlama yararları Suni tohumlama uygulamaları Suni tohumlama yöntemleri Suni tohumlama olumsuz yönleri.

TEMEL KLİNİK BİLGİSİ 1

Temel kavramlar Klinik çalışmalar Sistematik muayene Organ muayene yöntemleri Sistemler arasında birimleri birbirine çevirme Bandaj, operasyon Gebelik ve doğum Hastanın geçmişi, kayıt alma Fiziksel muayene Hastanın Hospitalizasyon Medikal hesaplamalar Sağıltım metotları

SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ

Süt ineği yetiştiriciliği esasları Hedef performans değerleri Süt sığırlarında beslenmenin sürü sağlığı üzerine etkisi Hastalıkların verim üzerine ilişkisi Sağlık üretim ilişkisi Güvenilir gıda üretimi Temel kavramlar Mastit Döl verimi Ayak hastalıkları Yem hijyeni Sürü sağlığı yönetim programları

VETERİNER PATOLOJİ

Veteriner Patoloji ve Laboratuvar Örnek Alma ve Mikroskobik İnceleme Süreci Boyama ve Mikroskoplar Boyama ve Mikroskoplar İmmunohistokimyasal ve Moleküler Yöntemler Tümörler Hücre ve Dokularda Zedelenme, Metabolizma Bozuklukları Dolaşım Bozuklukları ve Şok Yangı İyileşme ve Onarım Genetik Hastalıklar ve Anomaliler İmmunohistokimyasal ve Moleküler Yöntemler

TIBBİ LABORATUVAR

Hastane ve klinik tıbbi laboratuvar ve malzeme tanımlamaları Tıbbi laboratuar güvenlik önlemleri ve iş sağlığı Çalışma ortamının günlük temizlik ve düzenini sağlamak Tıbbi ve evsel atıkların uzaklaştırılma yöntemleri Hasta verilerinin bilgisayara kayıt edilmesi ve sonuçların çıktı alınması Kan idrar gaita vb laboratuar örneklerinin alınması ve laboratuvara transferi Patoloji numuneleri örnek alma ve laboratuvara transferi ve saklanması İdrar Analizleri ve mikrobiyolojik teknikler Patolojik teknikler ve kesit boyama ve inceleme Kan sayımı ve mikrobiyolojik teknikler Patolojik teknikler ve parafine doku gömme Patolojik teknikler ve doku kesit alma Gaita Analizleri ve mikrobiyolojik teknikler

VİROLOJİ

Virusların Genel Özellikleri Viruslarda Sınıflandırma ve Çoğalma Virusların Üretilmesi Virusların Üretilmesi Viruslarda Bulaşma ve Hastalık Oluşturma Süreci Viruslarda Bulaşma ve Hastalık Oluşturma Süreci Laboratuvar Gereksinimleri ve Temel Uygulamalar Laboratuvar Gereksinimleri ve Temel Uygulamalar Kedi ve Köpeklerin Önemli Viral Hastalıkları Sığırların Önemli Viral Hastalıkları Koyun ve Keçilerin Önemli Viral Hastalıkları Viral Hastalıkların Teşhisi

MESLEK ETİĞİ

Mevzuat – Temel Kavram ve Yaklaşımlar Türkiye’de Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Örgütlenme bTürkiye’de Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Örgütlenme Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Etik Soru(n)lardan Örnekler Hayvan Islahı ve Yardımcı Sağlık Personeli Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli 2000’li Yıllarda Veteriner Hekimlik ve Yardımcı Sağlık Personeli Veteriner Hekimliği Etiği – Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? Veteriner Hekimliği Etiği – Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? Etik Soru(n)lardan Örnekler Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli

HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI

Davranış Fizyolojisi Doğuştan gelen davranışlar ve kazanılan davranışlar Sığır ve Koyun Davranışı Sığır ve Koyun Davranışı At ve Domuz Davranışı Kedi ve Köpek Davranışı Hayvanlarda Davranış Bozuklukları Hayvan Refahının Tanımı, Önemi ve Yetiştiricilikte Refahın Değerlendirilmesi Yetiştiricilik Seviyesi ve Refah İlişkileri, Deney Hayvanlarında Refah Hayvanlarda Kesim Öncesi ve Sırasındaki Uygulamalar Hayvanlarda Nakil ve Refah Türkiye ve Avrupa Birliğinde Yetiştiricilikte Hayvan Refahıyla İlgili Yasal Düzenlemeler

HİJYEN SANİTASYON

Hijyen Sanitasyon Mikroorganizma ve Sanitasyon İlişkisi Su Hijyeni Personel Hijyeni İşletme Hijyeni Sanitasyon İşlemlerinin Yönetimi Pest Kontrol Temizlik Ve Temizlik Maddeleri Sterilizasyon Ve yöntemleri Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar Dezenfeksiyon ve Dezenfektanlar İşletme Hijyeni

IV. DÖNEM

DOĞUM BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA 2

Fertilisazyon Gebelik süresi Gebelik tanı ve yöntemleri Gebelik çeşitleri Evcil hayvanlardsa doğum İnfertilite Dğum öncesi anne bakımı ve kuru dönem Doğum sırası ve sonrasında anne ve yavru bakımı Meme yapısı ve m eme savunma sistemleri Sağım teknikleri Fertilite Doğmasal anamoliler

FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ

Farmakolojiye Giriş, İlaç, Farmasötik İşlemler ve İlaç Şekilleri Farmakokinetik ve Farmakodinamik Sinir sistemi İlaçları Pestisidler ve Çevre Toksikolojisi Sistem İlaçları Kemoterapötikler Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü Toksikolojiye Giriş ve Genel Toksikoloji Bitkisel Maddeler ve Mineral Maddeler Mikotoksinler ve Doping Pestisidler ve Çevre Toksikolojis Sistem İlaçları

TEMEL KLİNİK BİLGİSİ 2

Ata yaklaşım fiziksel rapt zapt yöntemleri, Kliniği, sığır koyun keçi kliniği Klinik çalışmalar, At Kliniği, sığır koyun keçi kliniği Sistematik muayene, At Kliniği, sığır koyun keçi kliniği Organ muayene yöntemleri, At Kliniği, sığır koyun keçi kliniğinde Sağıltım metotları, İlk yardımda kullanılan malzeme ve ekipmanlar, Şok, kalbin durması, Kanama, açık yara, Kırık, çıkık kafa travması Spinal travma, yanık, Donma, hipotermi Solunum yolları tıkanıklığı

YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME

Yem bilgisi Konsantre yemler Kaba yemler Karma yemler ve üretimi Yemlerin depolanması ve analizleri Süt sığırı beslenmesinde buzağıların yeri Gebe hayvan ve ineklerin beslenmesi Sağmal ineklerin laktasyon döllenmelerine göre beslenmesi Besi sığırı beslenme ilkeleri Koyun besleme ilkeleri Keçi besleme ilkleri Kanatlı Besleme İlkleri

VETERİNER PARAZİTOLOJİ

Parazitolojiye Giriş Parazitlerin Genel Özellikleri Parazit Konak İlişkileri Parazitlerin Bulaşma Yolları Ve Zoonozlar Parazitlerin Ekosistemdeki Yeri Parazitlerin Konak Üzerine Etkileri Parazitlerin Tanı Yöntemleri Parazitlerin Yayılışı ve Korunma

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar Laboratuvar Hayvanları Refahı Barınaklar, Yetiştiriciliği Etkileyen Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri Süs hayvanı kuş yetiştiriciliği Arı yetiştiriciliğin Kümes hayvanı yetiştiriciliği Sağlık Koruma Prensipleri ve Sık Görülen Hastalıklar Devlet politikaları ve destekleri

TARSİM

Tarım sigortalarının hayvansal ve bitkisel alanda ekonomik faktörlerle uygulanmasını sağlamak, Tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması, Tarımda risk ve belirsizlik yönetimi, Tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler, Türkiye tarımının sigorta uygulamaları yönünden değerlendirilmesi, Tarım alet ve makinaları, tarımsal yapı ve doğal afet (deprem) sigortası uygulamaları

HAYVANCILIK EKONOMİSİ

Ekonomi Bilimine Giriş Hayvancılık Ekonomisi ve Kapsamı Hayvancılık Ekonomisi ve Kapsamı Temel Makro Ekonomik Konular Hayvansal Ürünlerde Arz-Talep ve Fiyat Mekanizması Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi Hayvancılık İşletmelerinde Girdi Tedariki ve Üretimi Hayvancılık Sektöründe Pazarlama ve Örgütlenme Türkiye’de Hayvancılık Politikaları Türkiye’de Hayvancılık Politikaları ve destekleri

GIDA GÜVENLİĞİ TEMEL PRENSİPLERİ

Gıda Güvenliği. Gıdalarda Mikroorganizmaların Gelişmesini Etkileyen Faktörler. Gıda Kaynaklı Patojen Bakteriler. Gıda Kaynaklı Virüsler. Gıda Kaynaklı Parazitler. Kimyasal Gıda Güvenliği Tehlikeleri, Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrol Sistemleri. Gıda Kaynaklı Patojenlerin Epidemiyolojisi