• Hızlı Bağlantılar

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

1) Kayıt işlemleri nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli bilgileri zamanında sağlayamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. 

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir. Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) ÖSYM sınav sonuç belgesi; yabancı uyruklular için, Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sınav sonuç belgesi,

b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan bu belge istenmez.),

d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

f) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı bölümün koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

g) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

(4) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

(5) Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

2) Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, bölümler arası geçiş ve intibak nasıl olur?

CEVAP:

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversite içinden yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Diğer bir üniversiteden veya Üniversite içinden aynı bölüme veya Üniversite içinden farklı bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı Kanun ile belirlenen azami süreyi aşamaz.

(3) İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilere, üç yarıyılı geçmemek üzere ek intibak programları düzenlenebilir. Bu öğrencilerin kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları, ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

3) Yarıyıl kayıtları nasıl yapılır? 

CEVAP:

(1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilirler veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar.

(3) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

(4) Mazereti ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğünce kabul edilen öğrencinin akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür.

(5) İki eğitim-öğretim yılında (dört yarıyıl) üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(6) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde öğrenim durumu kütüğü tutulur. Bunlar ilgili bölüm başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

4) Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları nelerdir?

CEVAP:

(1) Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine; dekanlık veya müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Ara sınavın harf notuna katkısı %40’tır.

(3) Ödevler, uygulama ve laboratuarları olan derslerin uygulama ve laboratuarlarından yapılacak sınavlar ve diğer etkinliklerin o dersin ara sınavına katkısı, Senatoya sunulan öğretim planında belirtilir ve öğrenciye önceden bildirilir. Yapılan ödev, uygulama ve laboratuarların notlandırılması, yıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(4) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca fakülte veya yüksekokul kuruluna sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde o yarıyıla ait en çok iki dersin ara sınavı yapılabilir.

(5) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmalar, yarıyıl sonunda harf notu ile değerlendirilir. Bu çalışmaların harf notu, yarıyıl sonu sınavı haftasını izleyen hafta içinde verilir.

(6) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavı öncesi ara verilen hafta içerisinde bir mazeret sınavı yapılır. Bu durumda olan öğrencilerin; akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı tarihinden en az iki iş günü öncesi mazeretlerini belirten bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurması gerekir. Mazereti ilgili bölüm başkanlığı tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına katılma hakkı elde ederler.

(7) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları, ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(8) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde; ara sınavda en az CC harf notu alan öğrenciler başarılı sayılırlar, istekleri halinde yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Ara sınavda başarısız sayılan öğrenciler yarıyıl sonu sınavında CC harf notu almaları halinde başarılı sayılırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin bu dersleri yarıyıl ortalamasına katılır. Öğrenciler bu dersleri birinci sınıfta isteğe bağlı olarak seçerler.

5) Yarıyıl sonu sınavı nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80 ’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda devam şartı aranmaz. Ancak ara sınav, uygulama, laboratuar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara katılma şartı aranır. Ön şartlı dersler ve ön şartları, ön şartlı dersleri veren anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanlığınca Fakülte veya Yüksekokul Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir. Ön şartlı dersler eğitim-öğretim planında belirtilir.

(4) Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazeretlerin süreleri devam süresine dahil edilmez. Raporlu olunan toplam süre derslerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuarların %20’sini aştığı takdirde rapor, izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl için izinli sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’dır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

6) Bütünleme sınavı nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Giresun Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve iki yıllık Meslek Yüksekokulları dışında kalan diğer eğitim-öğretim programlarında bütünleme sınavları yapılmaz.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavına CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir. Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Ara sınav ve varsa yarıyıl içi çalışmaların ağırlıkları dikkate alınarak harfli not verilir. Öğrencilerin bütünleme sınavlarından başarılı olabilmeleri için her dersin bütünleme sınavı notunun en az CC harf notu olması zorunludur. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bütünleme sınavları,her yarıyılın sonunda ve mezuniyet sınavlarından önce yapılır.

(4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere (E) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

7) Mazeret sınavı nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Mazeret sınavı, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları için kullandırılır. Mazeret sınavının yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını; Üniversite hastanesinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekir.

(2) Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı, mezuniyet sınavı haftasında yapılır. Mazeret sınavı hangi sınav için yapılmışsa o sınavın yerine sayılır ve harf notu buna göre değerlendirilir.

(4) Yarıyıl sonu mazeret sınavında 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Bu sınavda alınan not, o

Ders’in yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaların ağırlıkları dikkate alınarak harfli not verilir. Yarıyıl sonu mazeret sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

8) Notlar nasıl değerlendirilir?

CEVAP:

(1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır ve öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

a) Puan Harf Notu Katsayısı Başarı Durum Not Ortalamasına

90–100

AA

4.0

Başarılı Katılır

80–89

BA

3.5

Başarılı Katılır

70–79

BB

3.0

Başarılı Katılır

60–69

CB

2.5

Başarılı Katılır

50–59

CC

2.0

Başarılı Katılır

45–49

DC

1.5

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/Başarısız Katılır

40–44

DD

1.0

Başarısız Katılır

30–39

FD

0.5

Başarısız Katılır

0–29

FF

0.0

Başarısız Katılır

0

D

0.0

Devamsız Katılır

G

 

 

Geçer Katılmaz

K

 

 

Kalır Katılmaz

S

 

 

Süren Çalışma Katılmaz

                    

b) Bunlardan;

1) Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, o yarıyılda yarıyıl sonu sınavında (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.

2) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden ve ayrıca, bütünleme ve mezuniyet sınavında DC harf notu alan öğrenciler yarıyıl ortalamalarına bakılmaksızın bu derslerden başarısız sayılırlar.

3) Bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin, yarıyıl sonu mazeret sınavından aldıkları notlar yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bu öğrencilerin harf notları ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

4) (G) harf notu, kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir. Ayrıca (G) notu Üniversite dışından yatay geçiş,dikey geçiş ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

5) (K) harf notu, kredisiz dersler ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir.(K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

9) Notlarda maddi hata nasıl olur?

CEVAP:

(1) Notlarda maddi hata yapılmış olması durumunda; düzeltme istemi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içerisinde öğrencinin başvurusu üzerine ilgili öğretim elemanınca karara bağlanır ve durum bölüm başkanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne iletilir. Bu işlemin en geç onbeş gün içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan harfli notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine dersin bağlı olduğu bölüm veya yüksekokulca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu onayını gerektirir.

(3) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

10) Not ortalaması nasıl hesaplanır?

CEVAP:

(1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

11) Ders tekrarı ile ilgili esaslar nelerdir? 

CEVAP:

(1) Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları dersleri, verildikleri yarıyılda öncelikle tekrar ederler. Bu durumda, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uygulanır.

(2) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine bölüm başkanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğünce açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

(3) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak geçerlidir.

12) Azami öğrenim süresi sonundaki sınavlar nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Azami öğrenim süresi sonunda bulunan son sınıf öğrencilerine, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmiş oldukları bütün dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmaları için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen yarıyılın sınav dönemlerinde kullanmaya başlarlar.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği ders ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarının toplam sayısı beşten fazla olan öğrenciler bu ek sınavlara alınmazlar. Bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Ek sınavlar sonunda mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrencilere, ilgili derslerin verildiği üç yarıyıl içinde kullanmak üzere derslere devam ve sınav hakkı tanınır. Ek sınavlar sonunda mezuniyetine toplam beşten fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Ek sınav hakkı kullanmadan mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin verildiği dört yarıyıl içinde kullanmak üzere devam ve sınav hakkı tanınır. Mezuniyetine toplam beş dersi kalan öğrenciler; yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmedikleri derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

(4) Mezuniyetine toplam üç veya daha az dersi kalan öğrencilere, ilgili derslerin verildiği yarıyıllar içinde kullanılmak üzere sınırsız devam ve sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler; yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirmediği derslere devam etmek, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, öğrenim ücretlerini kayıt yenileme süresi içinde ödeyerek sınav haklarını kullanabilirler. Öğrenciler sınav ve devam hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Üç yıl üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara girmeyen öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Ek sınav ve sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartını yerine getirdikleri derslerin ara sınavları yapılmaz ve sınav notu harfli başarı notu olarak verilir. Öğrencilerin sınavlardan başarılı olabilmeleri için, her dersin notunun en az CC harf notu olması zorunludur. Öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

13) Staj çalışma ve süreleri

CEVAP:

(1) Sağlıkla ilgili mazeretinden dolayı stajının 1/10’na devam edemeyen ve bunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğrencinin stajı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilebilir. Başarılı olamayan veya stajını tamamlayamayan öğrenci stajını yenilemek zorundadır. Öğrenim süresini doldurmuş yüksekokul öğrencileri, stajını tekrarlama süresi içerisinde diğer öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(2) Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır.

(3) Staj çalışmaları bölüm akademik kurulu tarafından önerilip bölüm başkanınca onaylandıktan sonra fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bilgi verilir. Onaylanan stajlar bölüm staj komisyonu tarafından izlenir ve yürütülür.

(4) Pratik çalışma yaptıran fakültelerde staj süresi; öğrencinin fiilen çalışması kaydıyla altmış gündür. Bu sürelere ders uygulamaları dahil değildir. Öğrencilerin yapmış olduğu teknik gezilerin stajdan sayılıp sayılmayacağı bölüm kurulunca kararlaştırılır.

(5) Stajı tamamlanmadıkça öğrencilere diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

(6) Fakültelerde staj yaptırılan öğrenci bir staj döneminde en az onbeş iş günü en çok kırk iş günü staj yapabilir.

(7) Yüksekokullarda öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için en az kırk iş günü meslekleriyle ilgili iş yerlerinde staj yapmış olmaları şarttır.

(8) Meslek yüksekokullarında yapılacak staj süreleri; meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Buna istisna teşkil eden durumlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

14) Staj yerleri

CEVAP:

(1) Her öğrenci kendisine ayrılan staj yerinde stajını yapmakla yükümlüdür. Zorunlu nedenler dışında, kendilerine ayrılan yerlerde staj yapmayan veya belirtilen minimum süreden daha az staj yapan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca bir staj yeri temin edilmez.

(2) Öğrenciler, buldukları staj yerlerini staj komisyonu başkanına bildirerek gerekli onayı aldıktan sonra, söz konusu yerlerde staj yapabilirler.

(3) Fakültelerce yeterince staj yeri temin edilememesi halinde staj yerleri öncelikle üst sınıf öğrencilerine dağıtılır. Bu durumda geçmiş öğretim yılları derslerinin en az yarısından başarılı olamayan ve izlediği yarıyıl derslerinden sınav hakkı alamamış olan öğrencilere staj yeri gösterilmez. Dört yıllık yüksekokullarda dördüncü yarıyıl öğrenimi tamamlandıktan sonra staja başlanır. Geç staj yapan öğrencilerin mezuniyet tarihleri, mesleki staj kabul tarihinden sonraki ilk cuma günüdür.

(4) Staj dosyaları her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar bölüm staj komisyonu başkanlığına teslim edilir. Zamanında dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı sayılmaz.

(5) Pratik çalışma yapacak her öğrenciye, her staj süresi için resimli ve soğuk damgalı bir pratik çalışma sicil fişi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (kampüs dışında Öğrenci İşleri Şefliği) tarafından hazırlanarak verilir. Bu fiş ilgili staj yerine öğrenci tarafından verilir. Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyerek, taahhütlü olarak Rektörlüğe veya yüksekokul müdürlüğüne gönderir.

(6) Staj defterleri ve sicil fişleri staj komisyonu üyeleri tarafından incelenir. Yeterli görülmeyen stajlar kısmen veya tamamen ilgili bölüm staj komisyonu kararıyla iptal edilebilir.

15) Kayıt dondurma nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, Üniversite hastanesi veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) İlgili Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve ilgili Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar. Sadece, basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle fakülte ve yüksekokullarda iki yılı aşan, meslek yüksekokullarında bir yılı aşan devamsızlık durumlarında; öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine ilgili Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtları silinir.

(3) Ayrıca, bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

16) Kayıt sildirme nasıl yapılır?

CEVAP:   

(1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin, yeniden kayıt olma haklarını elde etmeleri halinde, isterlerse, intibakları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.

17) İlişik kesme nasıl yapılır?

CEVAP:

(1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olarak Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

18) Mezuniyet, diploma ve öğretmenlik sertifikası verilmesi

 

CEVAP:

(1) Sekiz yarıyıllık lisans eğitim-öğretimi programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans diploması; meslek yüksekokullarında normal dört yarıyıllık bir eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler meslek yüksekokulu diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Lisans ve meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için, öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Rektörlükçe ilan edilir ve durumları diplomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim durumu belgesi üzerinde belirtilir.

(5) Diplomalarda; fakültelerde Dekan ve Rektör, dört yıllık yüksekokullarda Müdür ve Rektör, Rektörlüğe bağlı iki yıllık meslek yüksekokullarında Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(6) Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen olarak atanabilecek dört yıllık yüksekokul ve fakülte mezunları ile Üniversite fakülte öğrencilerine, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanabilir. Söz konusu programlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(7) Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için son iki yarıyılı üniversitede okumuş olmaları şarttır.