Halkla İlişkiler Ders İçerikleri

I.YARIYIL

HAİP 11 Davranış Bilimleri I : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Davranış bilimleri  ve yöntemi, Toplum ve toplumsal yapı, Kültür Toplumsallaşma, Toplumsal Gruplar, Birey ve gelişim, Güdüler ve duygular.

BİM 109 BİLGİSAYAR I ( TEORİK: 1 PRATİK:2 KREDİ: 2 ) :

Bilgisayarda yazılım ve donanım (hardware ve software) kavramlarını genel anlamda anlatabilmek için, DOS ve WİNDOWS işletim sistemi ve bir kelime işlem yazılım programı anlatılmaktadır. Öğrencilere bilgisayar laboratuarında, teorik konular, uygulama yaptırılarak öğretilir.

HAİP 10 İletişim Bilimi I : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2) 

İlk çağlarda iletişimin ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal gelişmelere paralel olarak iletişimin gelişmesi  ve çeşitlenmesi ,Güç ve iktidar için iletişimin kullanılması, İletişim nedir?, İnsanlar niçin iletişim kurar : ( Haberleşmek,  Paylaşmak, Bilgilenmek, Varolmak, Eğlenmek-Mutlu olmak ), Doğrusal İletişim Modeli( İletişimin Faktörleri) : ( Kaynak, İleti, Hedef.)

HAİP 107 Halkla İlişkiler I : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Tanımı ve Kapsamı,  insan faktörleri, öğeleri, önemi ve hedef kitleler,  halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal  reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler.

HAİP 10 Temel Hukuk: (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Hukukun Tanımı, Amacı ve fonksiyonları, Pozitif Hukukun Kaynakları : (Yazili Kaynaklar, Örf ve Adet Hukuku, Içtihat Hukuku, Yardımcı Kaynaklar.), Hukukun Kurallarının yapılması ve uygulanması, Pozitif Hukukun Sınıflandırılması.

HAİP 103 İktisada Giriş : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Temel kavramlar, talep,arz, ve tam rekabet piyasasında fiyatın oluşumu, Arz ve Talep esneklikleri, Tüketici davranışları, piyasalar ve firma dengeleri, Üretim teorisi.

AITB 19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Inkilap, İhtilal, Reform, kavramları, 19. Yy. sonunda Osmanlı Devleti’ nin durumu, 1. Dünya savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve tepkiler, Mustafa Kemal’ in Samsun’ a çıkışı Kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne karşı ayaklanmalar, Milli cepheler, Mudanya ve Lozan

TDB 101 Türk Dili I : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2))

Temel dilbilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu, Dünya dil  grupları, Türkçe’nin dünya dil grupları arasındaki yeri, Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, İmla, noktalama, ve yazım kuralları,Doğru Cümle kurma,cümle çözümlemesi.

Amaç : Öğrencinin Türk Dilinin imla kuralları ile cümle ve paragraf  düzenlemelerini iyi bilmesi ve bu kurallara uygun olarak doğru ve iyi yazabilmesi fikrinin anlatılabilmesi.

YDB 115 İNGİLİZCE I (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2) :

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme

HAIP 10 GENEL İŞLETME(TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2

Çağdaş işletmeler ve çevresi, işletmelerin türleri, para, banka ve finansal kurumlar, yönetim ve organizasyon, üretim, finans, tüketici davranışları ve ürün fiyatlama, dağıtım ve satış.

BEB 101 SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ) (TEORİK :0 PRATİK:2 KREDİ:0) :

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı  Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi  Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi  Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme  İlk Yardım ve Rehabilitasyon  Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri  Uygulamalar

SKE 117 SEÇMELİ DERS (SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER) ( TEORİK:0 PRATİK:2 KREDİ:0):

Öğrencilere daha kaliteli-çağdaş bir yaşam düzeyi alışkanlığını kazandırabilmek amacıyla, çeşitli toplumsal/yaşamsal/mesleki konularda kurumsal bilginin yanı sıra yaşamın içindeki uygulamaları ile de karşı karşıya getirerek kültürel yabancılıkların en aza indirilmesi temel amaçtır. Sınıf içi çalışmasında nitelikleri açıklanacak konularla bağlantılı olmak üzere ders dışında sosyal yaşam la buluşmaları, kültürel etkinliklere katılımlarının özendirilmesi ve bu sayede, öğrencilerin kendine güven kazanması, iletişim ve girişimcilik yönlerinin kuvvetlendirilmesi ve sosyal becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

II. YARIYIL

HAIRP 10 Davranış Bilimleri II  : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Duyum ve algı, Tepkisel ve edimsel koşullamalar yoluyla öğrnme, Kişlik ve savunma mekanizmaları, Tutumlar.

BİM 109 BİLGİSAYAR I ( TEORİK : 2 PRATİK:2 KREDİ: 3 ) :

Bilgisayarda yazılım ve donanım (hardware ve software) kavramlarını genel anlamda anlatabilmek için, DOS ve WİNDOWS işletim sistemi ve bir kelime işlem yazılım programı anlatılmaktadır. Öğrencilere bilgisayar laboratuarında, teorik konular , uygulama yaptırılarak öğretilir.

HAIRP 10 İletişim Bilgisi II : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Kaynağin özellikleri, Kodlama ve Kodaçımlama, Hedefin özellikleri, Referans çerçevesi, Feedback (Geri Besleme) İletişim ortamı, Başarılı kodlamanın kuralları, İletişim şekilleri : ( Sözlü, Yazılı, Görsel, cİşitsel, Görsel-İşitsel Karşılaştırmalı özellikleri,), İletişim Modelleri.

HAIRP 10 Halkla İlişkiler II : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Halkla İlşkilerde örgütler, kitlesel ilşkiler ve çalışma düzeni, halkla ilşkilerde aranan özellikler, halkla ilişkilerde kullanılacak araçlar, farklı halkla ilşkiler faaliyetleri, halkla ilşkiler elemanı için gerekli gazetecilik bilgileri, halkla ilşkilerde örnek olaylar

HAIRP 11 Pazarlama İlkeleri  : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Pazarlamanin konusu, kapsamı, gelişimi ve moden pazarlama yönetimi, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazrlamanin rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması,tüketici pazarları ve tüketici davranışları,endüsriyel pazarlar ve endüsriyel alıcı davranışlar,Pazar bölümlendirme,hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri,mamul,fiyat,genel olarak tutundurma(kişisel satış,satış yönetimi,reklam,satış geliştirme,tanıtma),Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım,Pazarlama yönetimde organizasyon,Uygulama,denetim,Uuluslararası pazarlama,Hizmet pazarlaması.

AITB 19 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Siyasal Toplumsal Hukuk Ekonomi ve Eğitim Alanlarında yapilan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’ ne karşı ayaklanmalar, Atatürk dönemi’ nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları Atatürk İlkeleri, Ikinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

TDB 102 Türk Dili II : (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Özel ve resimli ilanlar, İş ve İşçi arama ilanları ile bunların anlaşılması, hazırlanması. Bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünceyazısının anlaşılması, özetlenmesi, kaleme alınması. Bir işyerinin tanıtılması. Bir düşünce veya görüşü ileri sürmek. Bilgi derlemek. Bu bilgilerle konuşma yapmak.

Amaç : Bir öğrencinin bir yazının çıkarılması, bir yazının ana düşüncesinin ve temasının anlatımı ve eleştirilmesine yapılabilmesi, Resmi mektup, ila gibi yazılar yazabilmesi becerisinin kazanılabilmesini sağlamak.

HAIRP 11 REKLAMCILIK (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2)

Bu derste, reklam tasarımında kullanılan Adobe Photoshop ve Corel Draw gibi programlar incelenecek ve bu temel grafik dizayn programlar üzerinden reklam, basın ve web sayfası uygulamaları yapılacaktır.

HAIRP 10 İSTATİSTİK (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2) 

Bu dersin amacı; öğrencilere günlük yaşantılarında ve iş hayatlarında istatistiğin temel tekniklerini kullanarak doğru karar vermelerini sağlamaktır. Ders kapsamında veri toplama ve sınıflandırma, ortalama hesapları, zaman serilerini analizi, olasılık, örnekleme, hipotez sınamaları, korelasyon ve regresyon konuları incelenir.

YDB 116 İNGİLİZCE I (TEORİK :2 PRATİK:0 KREDİ: 2) :

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme

BEB 102 SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ) (TEORİK :0 PRATİK:2 KREDİ:0) :

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı  Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi  Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi  Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme  İlk Yardım ve Rehabilitasyon  Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri  Uygulamalar

SKE 118 SEÇMELİ DERS (SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER) ( TEORİK:0 PRATİK:2 KREDİ:0):

Öğrencilere daha kaliteli-çağdaş bir yaşam düzeyi alışkanlığını kazandırabilmek amacıyla, çeşitli toplumsal/yaşamsal/mesleki konularda kurumsal bilginin yanı sıra yaşamın içindeki uygulamaları ile de karşı karşıya getirerek kültürel yabancılıkların en aza indirilmesi temel amaçtır. Sınıf içi çalışmasında nitelikleri açıklanacak konularla bağlantılı olmak üzere ders dışında sosyal yaşam la buluşmaları, kültürel etkinliklere katılımlarının özendirilmesi ve bu sayede, öğrencilerin kendine güven kazanması, iletişim ve girişimcilik yönlerinin kuvvetlendirilmesi ve sosyal becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

III. YARIYIL

HAIRP 20 Halkla İlşkiler Ortam ve Araçları I : ( TEORİK:3 PRATİK:0 KREDİ:3)

Halkla İlişkiler temel kavramı, Halkla İlişkiler ve iletişim, Kitle İletişim ve Halkla İlişkiler.

HAİRP 21 Halkla İlişkiler Uygulamaları : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Halkla İlişkiler Planı Hazırlama Teknikleri, Grup Dinamiği (Grubun Bireye etkileri), Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanılması Uygulama Basın bülteni yazma teknikleri.

HAIRP 20 Reklam Yapım Teknikleri  : (TEORİK:2 PRATİK:2 KREDİ:3)

Reklam ve Reklamcılık, Tanım ve Kapsam, Reklam araçları, Reklam araçlarının seçimi, Reklam harcamaları, Reklam etkinliğinin ölçülmesi, Reklam kampanyası, Reklam ajansı,  Reklamcılıkta teknik konular.

HAIRP 21 Temel Fotoğrafçılık (TEORİK:0 PRATİK:2 KREDİ:1)

Bu dersle hedeflenen, öğrencilerin görsel düşünme yeteneklerinin, görüntü yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirilmesi, fotoğraf analizlerinden yola çıkarak fotoğraf okumasının yapılması ve dil düzleminde yeniden ele alınmasıdır.  Bunun yanı sıra bakmak-görmek-anlamak ve ifade etmek üzerine yeni bilgiler edinirlerken, görsel öğelerin ve kuramsal metinlerin desteğiyle düşüncelerini ifade etmeyi öğrenmeleri de hedeflenmektedir.

HAIRP 20 Medya Ve Medya Planlaması

Bir ürün veya hizmete ait reklam mesajını, potansiyel tüketicilere iletmenin en iyi yolu nedir?” sorusuna yanıt bulmak için, bir dizi proleme en iyi cevapları sağlayacak kararları inceler. Potansiyel tüketicinin ne kadarına ulaşılmalı, reklam mesajı iletmek için hangi medya araçları kullanılmalı, belirli bir zaman aralığında hedef kitle bir reklamı kaç kez, hangi zaman diliminde, hangi pazarda görmeli konularının araştırılması sağlanmaktadır.

HAIRP 20 SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM (TEORİK:1 PRATİK:1 KREDİ:1,5)

Dersin içeriğini, İletişimin tanımı, süreci, iletişim türleri, iletişimin temel öğeleri, modelleri, önemi; yazı türleri, kitle iletişim araçları, iletişim sistemleri, kişilerarası iletişim konuları oluşturmaktadır. İletişimin tarifi ve türleri Sözlü iletişim Yazılı iletişim Meslek hayatında iletişim Grafik iletişim Teknolojik araçlarla iletişim

HAIRP 20 GAZETECİLİK VE METİN YAZARLIĞI (TEORİK:1 PRATİK:1 KREDİ:1,5)

Metin yazmanın önemi, , önemi ve biçimleri ve öyküleme teknikleri örnek uygulamalarla anlatılmaktadır. Yine bu derste enformatik dünyada tarihsel süreçten gelen ilk ileti tasarımcılığı alanlarından biri olan gazeteciliğin yakın tarihi örneklerle anlatılır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle gazeteciliğin değişen boyutları incelenmektedir. 

Mesleki İngilizce  : (TEORİK:3 PRATİK:0 KREDİ:3)

Haw to speak on the phone with the customers and people, Haw to write a CV to. Konuşma Dinleme Anlama Yazma Okuma - AnlamaSektörde kullanılan terimlerin kavranması, değişik projelerde karşılaşılabilecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması, mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama, kelime dağarcığının geliştirilmesi, kullanma ve bakım kılavuzlarının tercüme ilkelerini uygulayabilme, teknik rapor, CV, sipariş ve iş mektubu yazım ilkelerini uygulayabilme, mesleki konularda tercüme, doküman hazırlama, basit iş mektupları yazma gibi konularda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ödev ve uygulamalar dersin konularıdır.

IV. YARIYIL

HAIP 204 İkna Edici İletişim II : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Kişilerarası iletişim, Kişilerarası  uyum, Dagmar  modeli Etkiler Hiyerarşisi Modeli, FCB Modeli, Düşük, ilginlik modeli, Yüksek ilginlik modeli, Beden dilinin kullanımı.

HAIP 206 Medya Etiği  : (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Medya Planlanmasının değişen yüzü: (İnteraktif Medya, Medya ve Araç, Medya Sınıfları), Planlanmasının Genel İlkeleri. Hedef Pazarının Belirlenmesi ve Medya ile Pazar uyumu, Hedef Pazar belirlenmesinin medya seçiminde uygulanması, Medya Hedeflerinin oluşturulmasında: (Önemli Unsurlar, Genel Kurallar, Ana hatlar), Medya Karması ve medyada ağırlık seçimleri, Medya karması strajedileri

HAIP 210 Halkla İlişkiler Kampanyaları (TEORİK:1 PRATİK:2 KREDİ:2) 

Bu dersin hedefi öğrencilerin, bir reklam kampanyasının nasıl tasarlanacağını, uygulanacağını ve değerlendirileceğini, farklı örnekler üzerinden inceleyerek ve kendileri kampanya hazırlayarak öğrenmeleridir. Bu kapsamda öğrenciler, pazar araştırmasının yapılması, hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi ve uygun medya karmasının oluşturulması gibi konularda da uygulama becerisi kazanırlar.

HAIP 202 Mesleki İngilizce (TEORİK:3 PRATİK:0 KREDİ:3)

Öğrencilerin alanlarıyla ilgili kelime bilgilerini geliştirmek ve verilen yapıları pekiştirmek için meslek dersleri öğretim elemanlarıyla işbirliği yapılarak orijinal öğretim materyalleri kullanılır. Gerekli görülen üniteler ile ilgili, resimler, şemalar, formlar, tablolar ve bölümler üzerinde çalışmalar yapılırRole play yaptırılarak öğrencilerin dili gerçeğe yakın ortamda kullanmaları sağlanır Ayrıca öğrencilere ilgili konuda metin yazdırılır, bu metinlerle ilgili sunum yapmaları sağlanır.

HAIP 208 İnsan Kaynakları Yönetimi (TEORİK:3 PRATİK:0 KREDİ:3)

Öğrencilerin, İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda iletişim  ve Halkla İlişkiler mesleği ile ilgili bilgilerle donatılmaları amaçlanmaktadır. İşletmenin fonksiyonları, yönetim sürecinde tarihsel gelişmeler, iç ve dış çevre faktörleri çerçevesinde, insan kaynakları yönetimi, işletmedeki yeri ve önemi anlatılmaktadır.

HAIP 212 İLETİŞİM HUKUKU (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Anayasa, Anayasa’da yer alan kitle iletişimine ilişkin anayasa maddeleri (Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü.), kitle iletişiminde iletişim kavramının tanımı, iletişim süreci, Basın Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluşlarını Düzenleyen Kanun (RTÜK), yazılı basında, sözlü ve görüntülü yayınlarda cevap ve düzeltme hakları, reklâm, reklâmın tanımı, reklâmların yayınlanmasına ilişkin yasa ve yönetmelikler, yayıncıların sorumlulukları, yayınlarda uyulması gereken kural ve ilkeler, insan hakları ve kitle iletişimi.

HAIP 214 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Yönetim ve organizasyon kavramı ve tanımları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar, yönetim, yönetici, müteşebbis ve liderlik, klasik ve neo-klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorisi, çeşitli organizasyon yapıları, organizasyon süreci, organizasyon el kitabı ve önemi, yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonu); post-modern örgütler ve yönetim yaklaşımları; örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres ve örgütsel stresin yönetimi, toplantı yönetimi, vizyon yönetimi, misyon ve yönetimi ve öğrenen organizasyon kavramları yeralmaktadır.

HAIP 216 GRAFİK VE TASARIM (TEORİK:2 PRATİK:0 KREDİ:2)

Görsel tasarım problemlerini çözebilen, donanımı etkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. Programın mezunları her sektörde tasarımcı olarak iş imkanı bulabilmektedirler. Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Fotoğraf, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, Grafik ve Öğretmenliği, Grafik Sanatları ve Grafik Tasarımdır.