İşetme Ders içerikleri

 

I. YARIYIL

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

TÜRK DİLİ I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

İNGİLİZCE I

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrencilerin İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar.

İKTİSADA GİRİŞ

Bu dersin amacı, iktisat biliminin temel kavramları, iktisadın temel problemleri, iktisadi sistemler, fiyat teorisine giriş, piyasa yapıları, faktör piyasaları ve refah teorisine giriş konularını öğrencilere öğretmektir.

GENEL HUKUK BİLGİSİ

Bu ders kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi.

GENEL İŞLETME

İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları ( yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE); işletmenin çevre ilişkileri gibi konularla birlikte ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.

GENEL MATEMATİK

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Kompleks Sayılar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları.

BÜRO YÖNETİMİ ve İLETİŞİM TEKNİKLERİ

İletişim. İletişim türleri. İşletme. Yönetim fonksiyonları. Örgüt kavramı. Örgüt kültürü. Örgütsel iletişim kavramı. Büro yönetimi kavramı, tanımı. Büro çeşitleri. Büroların işlevi ve fonksiyonları. Büro çalışanları kavramı. Büro yönetimi. Yönetim yaklaşımları. Büroların örgütlenmesi. Büro çeşitleri. Bürolarda yerleştirme. Bürolarda verimlilik. İş ölçümü. Zaman etüdü. İş değerleme. İşlerin belirlenmesi. İş alıştırma. Bürolarda iletişim ve yazışma. İş mektupları. Dosyalama. Dosyalama süreci. Fihrist hazırlama. Dosya hazırlama. Dosya kodlanması. Dosyanın ödünç verilmesi. Dosya izleme. Dosyanın kontrol edilmesi ve saklanması. Dosyalama tasnif sistemleri. Arşivleme.

GENEL MUHASEBE

Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve  bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.

BİLGİSAYAR I

Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarını kullanma.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi ve spor bilimine giriş, sağlık bilgisi, atletizm,spor fizyolojisi, gelişim ve öğrenme basamakları, jimnastik.

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

II. YARIYIL

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II

 

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I’in devamı olan bu derste, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik  devrimler ile 1923-1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları ele alınmaktadır.

 

TÜRK DİLİ II

 

Dersin içeriğini: Kelime ve kelime grupları;  Cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri; Yazılı anlatımın özellikleri; Yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf;  Anlatım biçimleri; Resmî yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları); Dil yanlışları (Yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, Sese dayalı yanlışlar);  Duygu ağırlıklı yazılar ( Şiir); Olay ağırlıklı yazılar (Hikaye, Roman,  Tiyatro, Gezi Yazısı, Anı); İnceleme yazıları (Röportaj, Biyografi); Düşünce yazıları (Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük); Sözlü anlatım türleri ( Panel, Tartışma) gibi konular oluşturur.

 

İNGİLİZCE II

 

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrencilerin İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar.

 

 

BİLGİSAYAR II

 

Power Point programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını kullanma, Outlook’a giriş, e-posta işlemleri, adres defteri, klasör işlemleri, takvim yönetme, görevler, notlar, Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı,  veri yönetimi, makrolar, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubukları.

 

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

 

Dönem Sonu Muhasebe  İşlemleri dersi; envanter işlemleri ile ilgili temel kavramlar, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmaları, bilanço ve gelir tablosu hesapları ve finansal (mali) tabloların düzenlenmesi gibi konuları içermektedir.

 

TİCARET HUKUK BİLGİSİ

 

Dersin konusunu, Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkanı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar konuları oluşturmaktadır.

 

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

 

İşletme faaliyetleri ve yönetim uygulamalarıyla ilgili becerilerini geliştirebilme.Yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunları tanıyabilme ve çözüm önerileri sunabilme. Etkili bir iletşimde bulunarak, kendi kendini geliştirme ve yönetme becerisi kazanabilme. Insan ilişkileri ve grup çalışmasının önemini kavrayabilme.

 

TİCARİ MATEMATİK

 

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

 

MAKRO İKTİSAT

 

Makro iktisadi yapıyı bu yapının işleyişini kavrayabilme. Ekonomide ortaya  çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme.

 

İSTATİSTİK

 

Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme. Olasılık Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme. Gerek mikro gerekse makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilme.

III. YARIYIL

 

FİNANSAL YÖNETİM

 

Finansmanla ilgili temel kavramlar, finansal yönetime giriş, işletmelerde finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, işletme sermayesi yönetimi, yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti, uzun vadeli varlıklara yatırım, menkul kıymetler analizi ve sermaye piyasası konuları işlenmektedir.

 

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

Bu ders şu konuları kapsamaktadır: İş Hukukunun konusu, bölümleri, özellikleri; iş hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi; iş hukukunun kaynakları; iş hukukunun temel kavramları; İş Kanunun çalışanlar ve yer açısından uygulama alanı; iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin tarafları; çalışma ve dinlenme süreleri; iş sözleşmesinin sona ermesi; iş güvencesi; iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları; sendikalar, toplu iş sözleşmesi; grev ve lokavt. Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, sigortalı sayılanlar ve sigorta kolları.

 

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

 

İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme. İşletmelerin mali analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilme. Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme. Bilgisayar ile mali analiz tekniklerini uygulayabilme.

 

KAMU MALİYESİ

 

Kamu maliyesinin sosyal bilimler içindeki yerini, önemini, konusunu gelişimini ve mali olayları kavrayabilme. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin önemini, çeşitlerini ayrımını kavrayabilme. Bütçe ve Türk Bütçe Sisteminin özelliklerini ve bütçe sürecini kavrayabilme. Devlet boçlarının nedenlerini, kaynaklarını ve yönetimini kavrayabilme. Maliye politikası açısından, belli amaçlara ulaşmak için, mali araçların miktar ve birleşiminde yapılan ayarlamaların etkilerini kavrayabilme.

 

ENVANTER BAİLANÇO

 

Envanter ve değerleme, bilanço hesaplarının envanter ve değerleme işlemleri, aktif hesapların envanter ve değerleme işlemleri, pasif hesapların envanter ve değerleme işlemleri, sonuç hesaplarının envanter ve değerleme işlemleri, gelir hesaplarının envanter ve değerleme işlemleri, gider hesaplarının envanter ve değerleme işlemleri, muhasebede kayıt hatalarının düzeltilmesi, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

 

BİGİSAYARLI MUHASEBE

 

Bilgisayarlı muhasebe dersi; bilgisayar ortamında muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme ve finansal tabloları düzenlemeyi içermektedir.

 

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

 

Şirketler Muhasebesi dersi; şirketlerin türlerine göre yapılması gereken muhasebe kayıtlarını içermektedir. Bu kapsamda, kolektif şirketlerin kuruluşu işlemleri, sermaye değişiklikleri,  kâr zarar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin muhasebesi; komandit şirketlerin kuruluş işlemleri ve muhasebesi; anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, tasfiye, işlemleri ve muhasebesi; limited şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri,  kâr zarar dağıtımı ve tasfiye işlemlerinin muhasebesi; şikemlerde birleşme, devir ve tür değiştirme işlemlerinin muhasebesi; holding şirketlerin, faktöring şirketlerinin ve döviz alım ve satım işlemleri yapan kurumların muhasebe işlemleri konular işlenmektedir

 

VERGİ UYGULAMALARI

 

Vergi uygulaması ve muhasebe ilişkisi hakkında genel açıklamalar, Vergi uygulamasında süreler, defter ve belgeler, defter tasdiki, vergi cezaları, amortismanlar, yeniden değerleme ve karşılıklar, şirketlere kar dağıtımı ve muhasebesi, yatırım indirimi ve muhasebe ilişkisi, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesi ve muhasebe, vergi matrahının yasal yollardan aşağı çekilmesi.

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ekseninde ülkenin ekonomik yapısının tartışılması, ağırlıklı olarak 1980 yılından sonraki ekonomik gelişmeler.Osmanlı imparatorluğundan devralınan ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluş, İzmir İktisat Kongresiyle belirlenen ekonomi politikası: Envanter Dönemi, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine etkileri, 1930’da başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi, Dünya Savaşı ve Türkiye.1946 siyasal dönüşümü, çok partili ortam ve ekonomi politikasının üzerine etkileri, 1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi. 24.01.1980 kararlarıyla başlayan serbest pazar ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının etkileri, güncel ekonomik tablo, Türkiye ekonomisinin geleceği. Çok partili ortam ve ekonomi politikasının üzerine etkileri, 1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi. 24.01.1980 kararlarıyla başlayan serbest pazar ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının etkileri, güncel ekonomik tablo, Türkiye ekonomisinin geleceği.

 

VERGİ HUKUKU

 

Vergi Hukuku dersi; vergilendirmenin temel kavramları, vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunda taraflar, vergilendirme süreci, vergi yükümlüsünün hak ve ödevleri, vergi yükümlüsünün denetlenmesi,  vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları gibi konuları kapsamaktadır.

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 

Türk vergi mevzuatında yer alan gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin teorisini ve uygulamalarını kavrayabilme.

 

MUHASEBE DENETİMİ

 

İngilizce IV derslerinde hedeflenen; bu dersi alan öğrencilerin günlük ve akademik İngilizceyi etkin bir şekilde okumasını, yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. İngilizce IV ile birlikte öğrencilerin çeşitli konularda konuşabilme ve düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilmesi ve bu dersi bitiren öğrencilerin orta düzeye yakın İngilizceye sahip olması amaçlanmaktadır.

 

MALİYET MUHASEBESİ

 

Maliyet Muhasebesi dersi; maliyet kavramı, içeriği, sınıflandırılması, maliyeti oluşturan giderler, maliyet sistemleri ve giderlerin temel özellikleri, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, gider yerlerine dağıtımı, maliyet hesaplama yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar, Toplam Kalite ve TKY nedir, tarihsel gelişimi, öğeleri, rekabet gücünü arttırmaya etkisi, klasik yönetim anlayışı (Taylor Modeli) ile toplam kalite yönetiminin farkları; toplam kalite yönetim (kalite yönetim) ilkeleri; toplam kalite yönetiminde: kalite kontrol çemberleri, kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması, eğitim, kalite geliştirme araç ve teknikleri; performans değerlendirme , performans sisteminin özellikleri, TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri,TKY İstatistikleri), ISO 9000:2000 revizyonu,  faydaları ve ISO 9000:1994  kalite güvence sistemi ile karşılaştırılması ve ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi serisi standartları konuları işlenmektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri;  çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

 

Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.