Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Ders içerikleri

TDB101  TÜRK DİLİ I   (2+0) 2   ECTS:1

 

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Dil Nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, Dilekçe, Mektup, İş mektubu, Telgraf.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Her üniversite öğrencisinin anadilinin yapı ve işleyişi özelliklerini kavramasını, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmasını, anadil bilincine sahip olmasını sağlamak. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Türk Dili

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

AİTB 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I   (2+0) 2   ECTS:1

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M 'nin Açılması; 1920–1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Atatürk’ün ülke için yaptıklarını öğrencilere tanıtmak

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Atatürk İlke ve İnkılâpları İçerikli tüm kitaplar

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

YDB 115 YABANCI DİL I( İngilizce I)   (4+0) 4   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu ders başlangıç seviyesinde İngilizce Öğrenen öğrenciler için tamamlayıcı bir derstir. Bir dilde hem yazılı hem de sözel olmak üzere öğrencinin etkin iletişimi için gerekli becerileri yoğun ve sistematik pratik yapmasını sağlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40),
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

İngilizce

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BBLG113 BİLGİSAYAR I   (1+1) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, Üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile, Hücre, satır, sütun, sayfa işlemleri, Hücre biçimlendirme ve formül yazma, Powerpoint ile Slayt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile, Takvim, günlük gibi seçeneklerin kullanımı, Mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internet de arama yapma.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı: öğrencilerimizi bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi yapmak ve büro yazılımlarını öğrenerek kendi işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar kültürü vermektir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Bilgisayar ve İnternet-Hasan Çebi BAL

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40), 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP101 GENEL İŞLETME   (3+0) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

İşletme kavramı ve işletmelerin özellikleri, amaçları; Ekonomik sistem, arz, talep, mal ve hizmet, tüketim ve tüketici, girişim ve girişimci, yönetici, özel girişim, işletmelerin temel ve özel amaçları. İşletmelerin işlevleri ve gruplandırılması; üretilen mal ve hizmet çeşidi yönünden işletmeler, üretim amaçlarının mülkiyetine göre işletmeler, hukuki yapılarına göre işletmeler, ulusal kökenlerine göre işletmeler, işletmeler arası anlaşmalara göre işletmeler, işletmelerin gruplandırılmasındaki diğer ölçütler. İşletmelerin kuruluşu; kuruluş kararının oluşumu, kuruluş yerinin belirlenmesi. İşletmelerin büyümesi; büyüme nedenleri, büyüme biçimleri, hukuki ve ekonomik açıdan birleşme türleri, işletmelerde küçülme. İş ahlakı ve toplumsal sorumluluk; etik kavramı, işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlar, toplumsal sorumluluk ve etik, etik davranışların sınıflandırılması. İşletmelerde yönetim işlevleri; yönetim kavramı, planlama, örgütleme, yönelme, denetim, insan kaynakları yönetimi

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

İşletmecilik konuları hakkında öğrencileri eğitmek ve bilgilendirmektir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40),
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI   (2+0) 2   ECTS:3


Yıl / Yarıyıl

1. Yıl Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları.

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı günlük yaşamda kullanacağımız hukuk bilgilerine sahip olmak ve sonraki dönemde öğretimi yapılacak hukukla ilgili derslere alt yapı oluşturmaktır. . 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Hukukun Temel Kavramları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40), 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP105  SEKRETERLİK BİLGİSİ   (2+0) 2   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Meslek kavramı, sekreterlik kavramı, sekreterlik mesleği kavramı, sekreterlik mesleğinin tarihi gelişimi, klasik ve çağdaş sekreterlik kavramları, sekreterlik türleri, sekreterin kişisel özellikleri, nezaket, görgü ve protokol kuralları, telefon konuşmaları

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Sekreterlik mesleğini genel hatlarıyla tanıyabilme, sekreterlik türlerini, görev ve sorumluluklarını öğrenebilme, sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme, genel olarak sekreterin görevlerini bilme, büro hostesliği, nezaket ve görgü kurallarını kavrayabilme. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Sekreterlik Bilgisi  Açık Öğretim Yayınları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40),
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP107  KLAVYE TEKNİKLERİ    (1+2) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Dokümanların sayfa düzenlemeleri, yatay-dikey ortalama, doküman şekillendirmenin hatasız ve temiz çıktı alabilmenin iş hayatındaki önemi, sayfa düzenlemesinin önemi, hataları düzeltme teknikleri, müsvetteden yazma, tablo düzenleyebilme, tablo içine metin ekleme, tablolama programı, kurum içi ve kurum dışı yazışma standartları, yabancı dilde hızlı ve doğru yazı yazma, yabancı dil yazı standartları, çok sayfalı mektuplar, numaralandırma.

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu derste daktilo ve bilgisayar klavyesini seri olarak kullanmak öğretilir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP111  PROTOKOL BİLGİSİ   (2+0) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Protokol kavramı, oluşumcu, temel protokol kuralları, protokolün tarihçesi, protokol ile ilişkili mevzuat, kurumsal ve mesleki protokol, protokol denklik ve eşitlik ilkeleri, sıra belirleme, protokol listesi hazırlama, devlet ve duyuru mektupları hazırlama, toplantılarda oturma protokolü, toplantı dokümanları ikram, mönü hazırlanması, toplantıda not tutma, rapor ve karar hazırlama, çiçek gönderme ve tebrik ve özür mektubu hazırlama, ziyaretçilerle ilgilenme

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemini kavratmak, iş dünyasında ve sosyal hayatlarında kullanacakları protokol bilgilerini kazandırmak, bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini geliştirmek, bu kuralları uygulayan bir sekreterin çalıştığı kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olma konusunda yetenek kazandırmaktır

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Protokol Bilgisi

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP103  TİCARİ MATEMATİK   (3+1) 4   ECTS:5

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplamaları, oran orantı kavramı, doğru ters ve bileşik orantı. Maliyet ve satış hesapları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, satış üzerinden verilen orana göre; kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması. Faiz hesapları; basit ve bileşik faiz hesaplamaları. Iskonto hesaplamaları basit ve bileşik ıskonto hesaplamaları. Karışım ve bileşim kavramları ve oranlı bölme işlemlerine ilişkin hesaplamalar. İstatistikte temel kavramların tanıtılması, regresyon ve kolerasyon hesaplamaları

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ticari Matematik

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

 Belli Değil

 

 

 

 

BBEB101 BEDEN EGITIMI   (0+1) 1   ECTS:1

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı; Beden Eğitiminin Genel Amaçları; Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri; Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı; Spor Kalbi Nedir?; Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi; İnsan Fizyolojisi; Sağlık ve İlk Yardım; Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri; Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları. .

Ön şart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi, bazı spor dalları hakkında temel bilgi ve oyun kurallarının anlatımı yapılarak öğrencilerin temel bir spor kültürüne sahip olmalarını sağlamak. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

 

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir uygulama ara sınav (%40) 
Bir uygulama final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SKE117 SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER   ( 0+1 ) 1   ECTS:1      

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bilgi ve becerileri doğrultusunda eğilimli oldukları konularda yönlendirmek.  Sosyal aktivitelere yönlendirmek.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı Ve Hedefi

Öğrencilere yeteneklerini sergileyecekleri zaman ve mekânı yaratmak

Ders Kitabı / Diğer Materyal

 

Öğretme Şekli

Ders Verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir Uygulamalı Ara Sınav( %40) Bir Uygulamalı Final Sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

2.YARIYIL

TDB 102 TÜRK DİLİ II   (2+0)2   ECTS:1


Yıl/Yarıyıl

1.Yıl/ Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri

Önşart/Önerilen

Yok

Dersin amacı ve hedefi

Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Türk Dili 1-II, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon 2005
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri içerikli tüm kaynaklar, Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü, süreli yayınlar

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

AİTT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  II   (2+0) 2   ECTS:1

Yıl/Yarıyıl

1. Yıl / Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M 'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

Önşart/Önerilen

Yok

Dersin amacı ve hedefi

Türk İnkılâbı ve Atatürk İlkelerini Avrupa’yla kıyaslayarak Türk modernleşme tarihi hakkında bilgi verir.

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

YDB 102     YABANCI DİL II   ( İngilizce II)   (4+0) 4   ECTS:4


Yıl/Yarıyıl

1.Yıl/ Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

 The verb TO BE ; a and an ; singular and plural nouns ; the simple present tense ; can and can't ; and , but , or ; possessive nouns ;adjectives ; any and some ; there is and there are ; count and non-count nouns ; possessive adjectives ; infinitives with  like , want, I'd like and need' ; let's , the present progressive tense ; questions and sentences with think ; imperatives , the simple past tense(verb TO BE)

Önşart/Önerilen

Yok

Dersin amacı ve hedefi

Dersin amacı, öğrencilere İngilizce olarak cümle kurmayı öğretmek, bununla ilgili olarak düşünmelerini sağlamak ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirmektir. Ders, öğrencilerin öğrendikleri hakkında düşündüklerinde, konuştuklarında ve yazdıklarında daha iyi öğrendikleri fikrini destekler.

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Demirel, Ö. ve Şahinel S. 2005, Passport to English
Azar,Betty Schrampfer ; Basic English Grammar  ; Longman.

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

İngilizce

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BBLG 114 BİLGİSAYAR II    (1+1) 2    ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Temel İnternet Kavramları: Sunucu işlemci mantığı, TCP-IP protokolü kavramı, Web tabanlı servisler (HTTP, SMTP, DNS, FTP, TELNET, POP3, PROXY); WEB Tasarımına Giriş: Tasarım için gerekli sunucu taraflı programlar kurma, Değişik yöntemlerle WEB dosyası oluşturma, FTP yazılımlarını kullanma; Sunu Programı: Uygun sunu şablonu seçimi, Bilgisayar ortamında sunu hazırlama, düzenleme, gösterime hazırlama; Veri Tabanı Kullanımı: Veri tabanında tablo tasarımı, Form oluşturma ve veri girişi, Veritabanında rapor oluşturma ve düzenleme, Bilgilere kısa yol oluşturma, Sorgu oluşturma.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere internet, sunu ve veritabanı tekniklerini öğretmek ve uygulamalarını bilgisayar yardımıyla yapmaktır.

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Bilgisayar ve İnternet

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40)
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP106  GENEL İLETİŞİM   (2+0) 2   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

İletişim semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. İletişim sürecindeki temel öğeler olan kaynak, ileti (mesaj) ve alıcı (hedef); kodlama, kod açma ve bilgi kullanımıyla ilgili olduğunu kavrayabilme, gönderici ve alıcı arasında mesajın etkin iletim yöntemlerinin gösterilmesi; iletişimin etkin olabilmesi, iletişim sürecindeki engellerin ortadan kaldırılarak, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması; bireysel toplumsal ve örgütsel iletişimin gerek sözlü ve yazılı ve gerekse sözsüz ve bilgi teknolojileri yoluyla kurulma yöntemlerini öğrenebilme, iletişim sürecinde iletişimin engellerini, teknik, semantik ve etkinlik problemlerini kavrayabilme; bireyin kendi ile iletişimi, bireyler arası iletişimi, grup iletişimi ve kitle iletişimi konusundaki bilgileri kavrayabilme, grup içerik ve özelliklerine göre iletişim, kullanılan araç ve kanallara göre iletişim, kullanılan kodlara göre iletişim, zaman ve mekan boyutlarına göre iletişim konuları ve iletişim modellerini kavrayabilme; belirli bir a

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu ders, öğrencilere iletişim kavramını tüm boyutları ile tanıtmayı ve süreç içerisinde yer alan öğelerden haberdar etmeyi amaçlamaktadır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Genel İletişim Dr. İrfan Mısırlı

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP108   ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ   (2+0) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Örgütsel davranışa giriş; Birey, grup, örgüt ve çevre kavramlarının açıklanması, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar. Örgütsel davranışın araştırma teknikleri; Örgütsel davranış bilimde yöntem, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, işletme kayıtlarının incelenmesi. Örgüt içinde birey kişilik; Kişiliğin oluşumu ve etkileyen faktörler, kişiliğin iş hayatındaki önemi, kişilik tipleri. Davranış, tutum ve iş tatmini; Davranış, değer ve tutum kavramları, örgüt kültürünün önemi, örgüt kültürünü öğrenme ve geliştirme. Örgütlerde grup çalışması teknikleri; Grubun önemi ve çeşitleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri, çağdaş grupla çalışma biçimleri. Örgütlerde motivasyon; Motivasyon kavramı, başlıca motivasyon kuramları, işletmelerde iş tatmini açısından motivasyonun önemi. Örgütlerde liderlik; Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları. Örgütlerde çatışma; Çatışmanın tanımı, çatışmanın nedenleri, kişinin kendi içinde çatışması, kişilerarası çatışma, grup içi ve dışı çatışma

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu dersin amacı bir örgüt içinde görev yapacak olan öğrencilerin örgütsel davranış adı verilen bütünü ve bu bütünü oluşturan unsurları kavramasıdır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Örgütsel Davranış

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP102  GENEL EKONOMİ   (3+0) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Ekonomi bilimi ve temel kavramlar, ekonomi biliminin doğuşu, tarihi gelişimi, diğer bilimlerle olan ilişkisi ve günlük hayattaki önemi. Ekonomik örgütlenme ve temel ekonomik sistemler. Makro iktisat çerçevesinde, arz ve talep kavramları, arz ve talebi etkileyen faktörler, arz ve talep esneklikleri, piyasa kavramı, piyasanın unsurları, piyasanın çeşitleri ile tam ve eksik rekabet piyasaları. Fayda kavramı tüketici dengesi, farksızlık eğrileri ve bütçe doğrusu. Üretim faktörleri, üretim fonksiyonu analizi ve maliyet analizi üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların fiyatlandırılması ve gelir dağılımı. Makro iktisat çerçevesinde ise, milli gelir, milli geliri hesaplama yöntemleri, para ve paranın özellikleri, para çeşitleri, paranın fonksiyonları ve para politikaları. Ekonomideki istikrarsızlıklar, enflasyon, işsizlik ve konjonktürel dalgalanmalar, bir ekonominin büyümesi ve kalkınması, gelişimi ile ilgili panel kararlar ve uygulamalar.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

İlgili konularda öğrenciye iktisat nosyonu kazandırmak. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Genel İktisat

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40) 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP112   MESLEKİ YAZIŞMALAR   (1+2) 3   ECTS:4


Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

İletişim kavramı, iletişim türleri, iletişimi etkileyen faktörler, yazılı iletişim, yazılı iletişimde şekil ve içerik, örgütsel iletişim, yazılı iletişimin örgütsel iletişimdeki önemi, yazışma teknikleri, yazım-imla kuralları, dil ve anlatım bozuklukları, ticari ve resmi yazışma örnekleri, resmi yazı standartları ve türleri, rapor hazırlama, rapor yazma teknikleri, raporların amacı, türleri, teknik özellikleri, raporlarda veri toplama, işleme, raporun şekli ve içeriği, dipnot verme.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

 Dersin amacı öğrencilere dilbilgisi öğretimi, resmi, iş ve özel yazıları yazma konularında temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak örnek yazıları hazırlamalarını sağlayarak sekreterliğe hazırlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Mesleki Yazışmalar  Açık Öğretim Yayınları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40)
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 BUYP110 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ   (2+1) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Dosyalamanın tanımı, tarihi gelişimi, yöneticiler, örgütler ve büro elemanları için taşıdığı önem, örgütlerde dosyalama hizmetlerinin yönetimi, etkin bir dosyalama sisteminde bulunması gereken temel özellikler, dosya planı, gerekliliği, önemi, yeni bir dosyalama sistemi geliştirme, dosyalama biriminin örgütlenme ilkeleri, dosyalama sistemleri, dosyalama süreci, arşiv ve arşivleme, arşivlemenin amaç ve önemi, arşivleme süreci, dosyalama ve arşivlemede donanım ve yardımcı araç gereçler.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramları kavrayabilme, dosyalama tekniklerini, dosyalama sürecini, dosyalama biriminin örgütlenme biçimlerini, dosyalama donanımı ve araçlarını tanıyarak, gerektiğinde dosyalama ve arşivleme yapabilmek. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Dosyalama ve Arşivleme

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 BUYP104  YÖNETİM VE ORGANİZASYON   (3+0) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Yönetim: Tanımı, İşletmeler için önemi, Benzer kavramlarla karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, Davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yetki ve Güç Kavramları: Özellikleri, Yetki göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Planlama süreci ile karşılaştırması, Bölümlendirme; Kadrolama: Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları: Klasik Yaklaşımlar, Klasik yaklaşımdan günümüze organizasyon yapılarındaki değişim, Karşılaştırma; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu dersin amacı her örgütte ver olan yönetim işlevlerinin iş yaşamına yönelik kuramlarının ve uygulamalarının öğretilmesini sağlar. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Yönetim ve Organizasyon

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40) 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BBEB102 BEDEN EĞİTİMİ   (0+1) 1   ECTS:1

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı; Beden Eğitiminin Genel Amaçları; Hareketsiz Bir Yaşamın Sakıncaları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Sağlıklı Yaşam İçin Spor Kriterleri; Farklı Spor Branşlarının Tanıtımı; Spor Kalbi Nedir?; Beden Eğitimi Etkinliklerinin Serbest Zaman Kavramı İçinde Değerlendirilmesi; İnsan Fizyolojisi; Sağlık ve İlk Yardım; Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Yaşam Boyu Sporun Fizyolojik Temelleri; Tüm Yaş Grupları İçin Formu Koruma Programları. .

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi, bazı spor dalları hakkında temel bilgi ve oyun kurallarının anlatımı yapılarak öğrencilerin temel bir spor kültürüne sahip olmalarını sağlamak. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

SEVİM Yaşar(2002) Antrenman Bilgisi, Ankara, Nobel Yayıncılık 
KARAKÜÇÜK Suat(1999) Rekreasyon( Boş Zamanların Değerlendirme), Ankara, Bağıgan Yayınevi 
ARACI Hikmet(1998) Okullarda Beden Eğitimi, Ankara, Yardımcı Ofset   Ofset

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SKE118 SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER   ( 0+1 ) 1   ECTS:1              

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bilgi ve becerileri doğrultusunda eğilimli oldukları konularda yönlendirmek.  Sosyal aktivitelere yönlendirmek

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı Ve Hedefi

Öğrencilere branşlarının dışında da yeteneklerini sergileyecekleri zaman ve mekânı yaratmak

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Uygulama

Öğretme Şekli

Ders Verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir Uygulamalı Ara Sınav( %40) Bir Uygulamalı Final Sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

3.YARIYIL

BUYP 201 BÜRO YÖNETİMİ   (3+0) 3   ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Yönetim ve büro yönetimi kavramları, yönetici, büro yöneticisi ve büro elemanlarının görev ve sorumlulukları, büro türleri, büro faaliyet alanları, büroların örgütlenme biçimleri, bürolarda planlama, örgütleme, kadrolama, koordinasyon, yöneltme ve denetim, ofis otomasyonu ve amaçları, veri tabanı oluşturma yöntemleri, ergonomi, bürolarda ergonomi, antropometrik açıdan büroların tasarımı ve verimlilik.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Büro Yönetimi

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40)
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP205 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA   (1+1) 2   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

İletişim semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. İletişim sürecindeki temel öğeler olan kaynak, ileti (mesaj) ve alıcı (hedef); kodlama, kod açma ve bilgi kullanımıyla ilgili olduğunu kavrayabilme, gönderici ve alıcı arasında mesajın etkin iletim yöntemlerinin gösterilmesi; iletişimin etkin olabilmesi, iletişim sürecindeki engellerin ortadan kaldırılarak, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması; bireysel toplumsal ve örgütsel iletişimin gerek sözlü ve yazılı ve gerekse sözsüz ve bilgi teknolojileri yoluyla kurulma yöntemlerini öğrenebilme, iletişim sürecinde iletişimin engellerini, teknik, semantik ve etkinlik problemlerini kavrayabilme; bireyin kendi ile iletişimi, bireyler arası iletişimi, grup iletişimi ve kitle iletişimi konusundaki bilgileri kavrayabilme, grup içerik ve özelliklerine göre iletişim, kullanılan araç ve kanallara göre iletişim, kullanılan kodlara göre iletişim, zaman ve mekân boyutlarına göre iletişim konuları ve iletişim modellerini kavrayabilme.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu ders, öğrencilere iletişim kavramını tam boyutları ile tanıtmayı ve süreç içerisinde yer alan öğelerden haberdar etmeyi amaçlamaktadır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP207 BÜROLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI   (1+1) 2   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Büroda Teknoloji Kullanımı: Büro otomasyonu, Büro otomasyonunun amacı, Büro otomasyonunun gelişimi, Büro otomasyonunun yararları; Büro Otomasyon Sistemleri: Telekonferans, Bilgisayar; Bilgisayar Donanımı: Giriş donanımı, İşlem donanımı, Çıkış donanımı, Saklama donanımı, İşletim donanımı; İşletim Sistemleri: Dos işletim sitemi, Windows işletim sistemi; Büroda Kullanılan Programlar: Kelime işlem programları, İşlem tablosu programları, Liste yönetim programları, Ajanda programları, Grafik programları, Prezantasyon programları, Multimedia programları; Bilgisayar Ağları; İnternet; Elektronik Posta.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu ders büro teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımının öğretimine yöneliktir  

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40), 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BIM209 BİLGİSAYAR III   (2+2) 4    ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Elektronik sunuyu tanımlayabilme, ilkelerini ve genel prensiplerini uygulayabilme; Elektronik sunu programını tanımlayabilme, elektronik sunu programına ait menü ve komutları tanımlayabilme; Bir elektronik sunuyu amacını en iyi yansıtacak şekilde hazırlayabilme ve sunabilme.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı, elektronik sunuyu tanımlayabilmek, ilkelerini ve genel prensiplerini uygulayabilmektir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Bilgisayar ve İnternet - Hasan Çebi BAL

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav( %40) 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP203 GENEL MUHASEBE    (2+1) 3    ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve muhasebe sistemi; muhasebenin tarihi gelişimi ve önemi, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramları, prensipleri, tarihi gelişimi, hesaplarla ilgili kavramlar, hesabın tanımı açıklaması, borçlandırılması, alacalandırılması, kalan vermesi, kapanması, muhasebede kayıt usulleri, tek taraflı kayıt, çift taraflı kayıt, muhasebede kullanılan belgeler vergi usul kanununda yer alan belgeler, Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeler, diğer belgeler, defterler: yevmiye defteri, büyük defter, işletme defteri, serbest meslek defteri ve diğer defterler. Bilanço hesapları; bilanço eşitliği: aktif ve pasif tarafları eşitliği, varlık ve kaynak kavramı, dönen ve duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Tekdüzen muhasebe sistemi: tanıtımı, amaçları, hesapların tanıtımı, işleyişi, yeni hesap açma, alt hesapların açılması, tekdüzen hesap planına uygun bilanço hazırlama. Gelir tablosu hesapları: gelir tablosu, tekdüzen hesap planında maliyet hesapları

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Temel muhasebe bilgilerini kullanmayı sağlamak 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Genel Muhasebe

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

                      

                                                                                                     
YDM255 MESLEKİ  Y. DİL  (İNG)    (2+2) 4    ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Konuşma: gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindekileri tanıtabilme; iş ve işyeri ile ilgili bilgi verebilme, resmi ortamlarda istek ve ricada bulunabilme, yardım teklif etme, yapılan şikâyetlere cevap verebilme, sebep açıklama, gerektiğinde şikâyette bulunma, meslekle ilgili form, liste, şema, broşür gibi dokümanlarla ilgili olarak açıklama yapma; bir fikri, bir öneriyi kabul/red etme, kendi görüşlerini bildirme, beklenti, memnuniyet veya hoşnutsuzluk belirtme, özür dileme, mazeret bildirme, özür dilendiğinde karşılık verebilme, geçmişteki bir durumdan ve / veya bir olaydan bahsetme. Bu durumlarda belirtilen yapı ve kelimeleri, telefonda veya yüz yüze konuşmaları, kelime başına veya sonuna gelen ekleri, kısaltmaları anlama; belli bir bilgiyi edinme için, konunun genel mahiyetini anlamak için dinleme ve yazma. Noktalama işaretlerini ve imla kurallarını kullanma, özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazma, sipariş, şikâyet, teşekkür, açıklama gibi konularda iş mektupları yazma.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Öğrencilere iş ortamında kullanabilecekleri; yabancı dilde yazılmış yazışmaları okuyarak anlayabilecekleri şekilde dil becerileri kazandırmaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40)
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

English

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SEC213 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU   (2+0) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Bireysel iş hukuku (1475 sayılı iş kanunu), iş hukukunun konusu ve nitelikleri, doğuşu dünya da ve Türkiye de gelişimi, iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler ile yasal düzenlemelerinin anlatılması; İş hukukunda temel kavramları; işçi, çırak ve stajyer, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme kavramları, Hizmet akdinin tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, Hizmet akdi çeşitlerinin sona ermesi ve sonuçlarına (kıdem-İhbar tazminatları ve hesaplama yöntemleri) yönelik örnek olay çözümleri, İşin düzenlenmesi; çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti ve iş hayatının teftişi, Toplu iş hukuku (2821–2822 sayılı sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunları), toplu iş hukukunun konusu, tarafları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler; Toplu iş hukukunda işçi ve işveren kuruluşları kavram ve unsurları, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Sosyal güvenlik hukuku; Sosyal güvenlik kavramı,

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Çalışma hayatında işçi işveren ilişkileri hakkında bilgi verme.

Ders Kitabı / Diğer Materyal

İş Hukuku

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SEC251 PAZARLAMA İLKELERİ    (1+1) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Pazarlama konusu, kapsamı ve özellikleri, modern pazarlama yönetimi; pazarlamanın çevre faktörleri; yararları ve stratejik pazarlama süreci; tüketici pazarlarının özellikleri ve bu davranışlarını etkileyen faktörler; endüstriyel pazarın özellikleri ve alıcı davranışları; Pazar bölümlendirme ve hedef Pazar seçimi; mamul: sınıflandırılması ve yeni mamul geliştirme, mamulün hayat seyri, fiyat: fiyatın önemi, fiyatlandırma şekilleri; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; tutundurma: tutundurma metotları; reklamın amaçları: satış geliştirme ve halkla ilişkiler; pazarlama araştırması: veri toplama metotları; pazarlama yönetimi ve uluslar arası pazarlama: organizasyon şekilleri; uluslar arası pazarlamanın çevresi.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı temel pazarlama kavram ve ilkelerini öğreterek mesleğe hazırlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Pazarlama İlkeleri

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SEC253  GENEL TURİZM BİLGİSİ   (2+0) 2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Turizm Kavramı, “iç turizm (domestic tourism), dış aktif turizm (inbound tourism), dış pasif turizm (outbound tourism), ; dahili turizm (internal yourism), ulusal turizm (national tourism), uluslararası turizm (international tourism, Turizm İstatistikleri, Turizm Faaliyetleri.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Genel Turizm Bilgisi Kazandırmak

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Turizm Ekonomisi

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40)
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

4.YARIYIL

BUYP202 YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ    (2+1) 3   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, anlamı ve türleri, örgüt içinde sekreterin rolü, yönetici sekreterinin görev ve sorumlulukları, yönetici sekreterinin kişisel ve mesleki nitelikleri, yöneticinin sekreterinden beklentileri, yönetici sekreterinin yönetsel fonksiyonlara katkısı, örgütü ve yöneticisini temsil görevi, etkin yönetimde ve iletişimde yönetici sekreterinin rolü, büro hizmetlerinin ve büro araçlarının organizasyonu ve yönetimi.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

 Bu dersin amacı yönetici sekreterin, yöneticiye görevlerini daha başarılı olarak yapmasında yardım ederek üst düzey kişisel ve mesleki bilgi ve becerileri öğrenmesini sağlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Yönetici Sekreterliği Açık Öğretim Yayınları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40), 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BUYP206 KAMU ÖZEL-KESİM YAPISI ve İLİŞKİLERİ    (2+1) 3   ECTS:3

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetimlerinin niteliği, kamu yönetiminin yönetim kavramı içindeki yeri, devlet yapısı içerisindeki özel kurum ve kuruluşların örgütsel yapıları, birbirleriyle ilişki yapıları. Kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi kamu yönetimi-özel sektör yönetimi ayrımı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının görev ve fonksiyonları, birbirleriyle ilişkileri, merkezi ve yerinden yönetim kuruluşları, merkezi örgüt, merkeze bağlı bölge, il örgüt ve organizasyonları, yerel yönetimlerin önemi. Bürokrasi kavramı gelişimi, üstün ve zayıf yönleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarında personel yönetimi, amacı, ilgili temel kavramlar.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu dersin amacı öğrencilerin, kamu kurumları ve özel sektörün çalışma ilkeleri konusunda bilgilendirmektir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Bayraktar, K. (2003) Kamu-özel kesim yapısı ve ilişkileri, Ankara. Nobel yayıncılık

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40),
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

BUYP208 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ   (1+1) 2    ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Krizin tanımı, anlamı, krizin analizi, kriz sistemleri, kriz kaynakları, krize neden olan iç ve dış çevre faktörlerini tanıyabilme, kriz süreci, krizin nedenleri, belirtileri, kriz yönetimi süreci, kriz ve değişime uyum mekanizmaları geliştirme, krize uygun yönetim yaklaşımları, stres kavramı ve kriz ile ilişkisi, örgütsel stres ve örgütsel stresin yönetimi, örgütsel stres kaynakları, stresin birey ve örgüt üzerinde etkileri, stresle bireysel başa çıkmada uygulanacak teknikler.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu dersin amacı iş yaşamında karşılaşılan kriz kaynaklarını ve stres ilişkilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Kriz ve Stres Yönetimi

Öğretme Şekli

Ders verme, uygulama

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40), 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

BIM210 BİLGİSAYAR 4   (2+2) 4    ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

İnternet üzerinde haberleşme araçları nelerdir, nasıl edinilir, genel prensiplerini tanıyabilme; Haberleşme araçlarına ait komutları kullanarak e-mail gönderme ve yazışma yapabilme; Tasarım araçlarını edinebilme, proje oluşturabilme; Tasarım programını, menülerini kavrayabilme, komutlarının kullanımını uygulayabilme; Bir web sayfasını amacına yönelik olarak hazırlayarak web sunucusuna gönderebilme.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı öğrencilere internet üzerindeki haberleşme araçlarının genel prensiplerini tanıtmak ve bu bilgileri kullanarak hazırladıkları web sayfasını bir web sunucusuna gönderebilmektir. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Bilgisayar

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40),
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 

 

BUYP 204 HALKLA İLİŞKİLER    (2+0) 2    ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Halkla İlişkiler Kavramı; Gelişimi; Pazarlama İletişim Aracı Olarak Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle Kavramı; Halkla İlişkilerin Davranışsal Boyutu; Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri; Pazarlamada Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yönetimi: Faaliyetleri, Aşamaları; Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar ve Teknikleri; Sonuçların Değerlendirilmesi; Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı, öğrencilere halkla ilişkiler kavramının ve mesleğinin tanımını yapmak, bu alana ilişkin sürecin işleyişini ve örnekleri öğreterek bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Halkla İlişkiler

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav(%40), 
Bir yazılı final sınavı(%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

YDM256 MESLEKİ YABANCI DİL  (İNG)    (2+2) 4    ECTS:4

Yıl / Yarıyıl

2. Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Zorunlu

Dersin İçeriği

Konuşma: iş ortamında üzüntü, pişmanlık gereklilik, zorunluluk ifade etme, bir ürünü durumu veya işlevi kıyaslama, iş ortamında önerilere cevap verme, önerilerde bulunma, tamamlanan işler hakkında sözlü/yazılı rapor verme, açıklama yapma, gelecekte yapılacak işlerle ilgili planlardan bahsedebilme, telefonda randevu alıp verme ve telefonda konuşma tekniği, olasılıklardan bahsetme, tahmin yapabilme, miktar, oran, yüzdelik ifadelerini kullanma, vade bildirme, avantaj ve dezavantajdan bahsetme, mukayese yapabilme; bunları dinleyerek, okuyarak anlayabilme ve yazma. Dinleme, anlama; telefonda veya yüz yüze konuşmaları, kelime başına ve sonuna gelen ekleri, mesleği ile ilgili özel kısaltmaları anlama, belli bir bilgiyi, konunun genel mahiyetini anlama dinleme. Yazma: noktalama işaretlerini ve imla kurallarını bilme ve kullanma, dinlediğinden veya okuduğundan not alma, anlaşma metni hazırlama, yapılması planlanan işlemleri yazma, ithalat ve ihracatta kullanılan dokümanları hazırlama, Türkçe yazma.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Öğrencilere iş ortamında kullanabilecekleri; yabancı dilde yazılmış yazışmaları okuyarak anlayabilecekleri şekilde dil becerileri kazandırmaktır.  

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Norman Susan & Melville Eleanor (2002)"We mean Business", Oxford Publishing

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

English

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SEC258 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ   (2+0) 2    ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

1. Yıl Güz Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi, çalışanların psikolojilerinin korunması, iş tatmininin gerçekleştirilmesi, performans artırım sağlama yöntemleri, motivasyonel davranış, motivasyon sağlayıcı yöntemler, iş tatmini ve tatminsizliği, iş stresi, iş tükenmişliği, iş monotonluğu, çalışanları yabancılaşma ve monotonluktan kurtarma yolları, etkili iletişim ve insan ilişkilerini geliştirme, ergonomik çalışma, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi, örgütsel düzeyde stresle başa çıkabilme yöntemleri.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Bu dersin amacı, çalışma psikolojinin temellerini kavratarak, insanları çalışma ortamında incelenmesini sağlamaya yöneliktir.

Ders Kitabı / Diğer Materyal

 Ders Notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

 SEC262 TİCARET HUKUKU   (2+0) 2    ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2.Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Dersin amacı iş yaşamında kullanacağımız ticaret hukuk bilgilerine sahip olmak ve sonraki dönemde öğretimi yapılacak hukukla ilgili derslere alt yapı oluşturmaktır. . 

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Ders notları

Öğretme Şekli

Ders verme

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil

 

SEC260 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU   (2+0)2   ECTS:2

Yıl / Yarıyıl

2.Yıl  Bahar Dönemi

Dersin Cinsi

Seçmeli

Dersin İçeriği

iş hayatında toplantı ve organizasyon tertipleri.

Önşart / Önerilen

Yok

Dersin Amacı ve Hedefi

Öğrencilerin iş hayatında düzenleme durumunda kalabilecekleri toplantı ve organizasyon tertipleri hakkında bilgilendirmektir.

Ders Kitabı / Diğer Materyal

Çeşitli Örnek Olaylar

Öğretme Şekli

Sunuş ve öğrenci yorumları

Dersin Değerlendirilmesi

Bir yazılı ara sınav (%40) 
Bir yazılı final sınavı (%60)

Eğitim Dili

Türkçe

Öğretim Elemanı

Belli Değil