Maliye Ders İçerikleri

 

I.YARIYIL

TÜRK DİLİ I (T:2 U:0 ECTS:2)

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar.

 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ I (T:2 U:0 ECTS:2)

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız İhtilâli, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

 

İNGİLİZCE I (T:4 U:0 ECTS:4)

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrencilerin İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar.

 

GENEL MUHASEBE (T:4 U:0 ECTS:4)

Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.

 

İKTİSADA GİRİŞ (T:3 U:0 ECTS:3)

Bu dersin amacı, iktisat biliminin temel kavramları, iktisadın temel problemleri, iktisadi sistemler, fiyat teorisine giriş, piyasa yapıları, faktör piyasaları ve refah teorisine giriş konularını öğrencilere öğretmektir.

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (T:3 U:0 ECTS:3)

Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi.

BİLGİSAYAR I (T:1 U:1 ECTS:3)

Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarını kullanma.

 

GENEL MATEMATİK (T:2 U:0 ECTS:3)

Temel kavramlar, sayı basamakları, Taban aritmetiği, Bölme-Bölünebilme, Bölen sayıları, Obeb-Okek, Rasyonel sayılar, Sıralama, Basit eşitsizlikler, Mutlak Değer, Eşitsizlikler: I. ve II. dereceden eşitsizliklerin çözümleri konusunu kavrama, Kümeler, Üslü ve köklü ifadeler, Özdeşlikler konusunu kavrama.

 

KAMU MALİYESİ (T:4 U:0 ECTS:4)

 

Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet boçları; devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası.

 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ (T:2 U:0 ECTS:2)

Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir. Sosyal bilimler alanında kadın kimliği ve toplumsal cinsiyet tartışmaları giderek ön plana çıkmaktadır. Bu ders kadın kimliğinin kuruluşu ve dönüşümünü tartışmaktadır.

 

II. YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ II (T:2 U:0 ECTS:2)

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923-1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik

 

TÜRK DİLİ II (T:2 U:0 KECTS:2)

Dersin içeriğini: Kelime ve kelime grupları; Cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri; Yazılı anlatımın özellikleri; Yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf; Anlatım biçimleri; Resmî yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları); Dil yanlışları (Yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, Sese dayalı yanlışlar); Duygu ağırlıklı yazılar ( Şiir); Olay ağırlıklı yazılar (Hikaye, Roman, Tiyatro, Gezi Yazısı, Anı); İnceleme yazıları (Röportaj, Biyografi); Düşünce yazıları (Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük); Sözlü anlatım türleri ( Panel, Tartışma) gibi konular oluşturur.

 

DEVLET BÜTÇESİ (T:2 U:0 ECTS:3)

Bütçe türleri, bütçe ilkeleri, 5018 sayılı KMYK Kanunu göre Bütçe Süreci, Hazine işlemleri, Bütçe sistemleri ve teorileri .Türk bütçe süreci, bütçe teorileri ve bütçe sistemleri üzerinde değerlendirme yapmak.

 

YEREL YÖNETİMLER (T:2 U:0 ECTS:4)

Yerel yönetimlerin tanımı; kapsamı; hukuki, siyasi, iktisadi, mali boyutları; yerel yönetim gelirleri; borçlanma; yönetimler arası ilişkilerin dünya örnekleri karşılaştırmalı analizi. Yerel yönetimler ve mali yapılanmaları hakkında teorik bilgi vermek ve Türkiye'de yerel yönetimlerin mali yapılarını incelemek.

 

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (T:3 U:1 ECTS:4)

Bu ders kapsamında işletmelerde dönem sonu muhasebe işlemlerinin genel çerçevesi aktarılacak, her bir varlık, alacak ve borç kalemi açısından dönem sonu işlemleri ayrı ayrı ele alınarak, dönem sonu finansal tablolarının (bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması örnekler yardımıyla açıklanacaktır.

 

İNGİLİZCE II (T:4 U:0 ECTS:4)

Okuma parçaları ve alıştırmalar, dinleme parçaları ve alıştırmalar, çeviri çalışmaları, belirli bir konuda yazı yazma, verilen bir konuda münazara yapma. Ders, öğrencilerin bölümleriyle ile ilgili kapsamlı bir bilgi edinimini sağlar. Öğrencilere bölümleriyle ilgili temel kavramları öğretmeyi, bu konuda yazılmış kaynakları okuyarak okuduklarını ifade edebilmeyi ve yazabilmeyi amaçlar.

 

MAKRO İKTİSAT (T:3 U:0 ECTS:4)

Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri

 

TİCARET HUKUKU (T:4 U:1 ECTS:4)

Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri, şirketler hukuku.

 

BİLGİSAYAR II (T:1 U:1 ECTS:3)

PowerPoint programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını kullanma, Outlook’a giriş, e-posta işlemleri, adres defteri, klasör işlemleri, takvim yönetme, görevler, notlar, Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı, veri yönetimi, makrolar, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubukları.

 

III. YARIYIL

 

VERGİ HUKUKU (T:4 U:0 ECTS:3)

Vergilemenin yapısı, sınıflandırılması, vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: Vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi İndirimi, vergi muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı.

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİ (T:4 U:0 ECTS:3)

Gelir ve kazanç kavramları, gelirin unsurları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek kişi gelirleri ve kurum kazançlarının tespiti ve beyan edilmesi. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve diğer vergilerin yükümlü ve sorumluları, bu vergilerin bağlandıkları vergiyi doğuran olayların ne oldukları, bahsi geçen vergilerin vergilendirme dönemleri ve beyan esasları.

 

ŞİRKETLER MUHASEBESİ (T:2 U:1 ECTS:3)

Temel kavramalar, adi şirketlerle ilgili bilgiler, kollektif şirketlerin kuruluşu sermaye değişikliği ve muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, adi komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, anonim şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemeleri, holdinglerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, kooperatiflerin kuruluşu, gelir-gider farkının dağıtımı, tasfiye işlemleri, muhasebe kayıtları.

 

ENVANTER BİLANÇO (T:4 U:0 ECTS:4)

Envanter, Değerleme, Aktif, Pasif, Gider ve Gelir Hesaplarının Envanterleri, Gelir Tablosu ile Bilançonun İncelenmesi, Nazım Hesapları, Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselmeler Karşısında Mali Tabloların Düzeltilmesi, Çeşitli Uygulamalar.

 

MENKUL KIYMET ARAÇLARI (T:2 U:1 ECTS:3)

Para ve sermaye piyasaları, finansal kurumlar ve fonksiyonları, ticari bankalar, kalkınma bankaları, merkez bankası, menkul kıymet borsaları, sermaye piyasası araçları. Yatırım fonları ve ortaklıkları, swap ve opsiyon sözleşmeleri, portföy yönetimi hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve analiz yapılması

 

DEVLET BORÇLARI (T:3 U:0 ECTS:2)

Kamu borcu kavramı: kamu ve özel borç arasındaki farklar. Kamu borçlanmasının nedenleri. Borçlanma yöntemleri ve fon sahiplerine sağlanan garantiler. İç borç ve dış borç: Türkiye tecrübesi. Dünya borç krizi ve gelişmekte olan ülke tecrübeleri: Brady ve Baker planları Rating kuruluşları ve onların analizlerinin etkileri: Türkiye'nin rating notu. Kamu borçlanmasının etkileri ve dışlama etkisi. Borç yönetimi ve olağanüstü borç yönetim yöntemleri: Hazine kamu borç yönetim raporunun analizi.

 

ANAYASA HUKUKU (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Anayasa ve anayasa hukuku kavramları; devlet; siyasal iktidar, siyasi partiler; seçim sistemleri; hükümet sistemleri; temel hak ve özgürlükler; Türk Anayasa Hukuku.

 

HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihçesi. Hedef kitle, mesaj ve feedback kavramları. Halkla ilişkilerin pazarlama ve reklamdan farkı ve diğer disiplinlerle ilişkisi. Kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler. Kurumsal kimlik, kurumsal kültür ve kurumsal imaj kavramları. Sosyal sorumluluk kavramı. PR uzmanı ve PR ajansları. Etkinlik yönetimi.

 

TEMEL BANKA VE SİGORTACILIK (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Bir ülkenin finansal sistemini ve finansal sistem içerisinde bankacılık sistemini tanınması, Temel bankacılık kavramları, bankaların kullandıkları finansal araçları ve temel bankacılık alanları ve uygulamaları. Temel bankacılık işlemleri ile ilgili kavramların içselleştirmeleri ve belgelerin tanınması . Bankacılıkla ilgili terminoloji, Temel sigortacılık kavramları, Türkiye’deki sigorta şirketlerini tanıtılması ve sektör hakkında gerekli bilgilerin verilmesi

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomik yapı, devletçi sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı döneminde ekonomideki gelişmeler, planlı dönemde Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları, 5 Nisan kararları, 9 Aralık kararları, Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik konular.

 

İKTİSADİ SİSTEMLER (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

İktisadi sistemler konusunda terminoloji, iktisadi sistemlerin sınıflandırılması, dünyadaki hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik transformasyonların ekonomik sistemlerin oluşması ve gelişmesi üzerindeki etkileri, kapitalizmin aşamaları, SSCB ekonomisinin anatomisi, Avrupa ve Amerika kapitalizminin teorik ve kurumsal olarak analizi, convergence problemi, Türkiye ekonomisinin ekonomik sistemler açısından analizi, sistemlerde temel ekonomik problemlerin çözümü, yeni dünya düzeninin iktisadi sistemlerin teorik ve pratik gelişmesi üzerindeki etkileri, Marksizm, Leninizm, Maoizm, Sosyal Demokrasi, Nasyonal Sosyalizm, Hristiyan Demokrasi, Sosyal Adalet vb..

 

GİRİŞİMCİLİK I (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

 

IV. YARIYIL

 

KAMU EKONOMİSİ (T:3 U:0 ECTS:3)

Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Kamu Ekonomisi: Kamu Ekonomisinin Kaynak Dağılımı, Devletin Ekonomideki Payı. Kamu Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Optimum Üretim Düzeyi. Yarı Kamusal Mal ve Hizmetlerde Fiyat Oluşumu ve Pareto Koşulları. Üretimin Teknik Koşullarından Kaynaklanan Nedenlerle Devletin Özel Mal Üretme Nedenleri. Devletin Piyasa Ekonomisine Müdahale Biçimleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devletleştirme, Sosyalizasyon, Ticarileştirme, Özelleştirme, Kamusal Düzenleme ve Kontroller ve Halk Kapitalizmi). Kamu Ekonomisinde Siyasal Karar Alma Mekanizması: Oylama Mekanizması ve Oylama Yöntemleri. Kamu Ekonomisinde Karar Alma Sürecinde İletken Kurumlar ve Seçimler. Kamu Ekonomisi Üretim Birimi Olarak Bürokrasinin Ekonomik Analizi. Vergilerin Ekonomik Etkileri (Kaynak Dağılımı, Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme ve İstikrar Üzerindeki Etkileri). Türkiye’de Kamu Ekonomisi Sorunları ve Yeniden Yapılanma İhtiyacı. Türkiye’de Kamu Ekonomisi Reformları

 

 

MALİYE POLİTİKASI (T:3 U:0 ECTS:3)

Maliye politikası: Bazı tanımlamalar, amaçlar ve araçlar, maliye politikasının etkileri. Maliye politikasının etkinliği üzerine tartışmalar: Klasik yaklaşım, Keynesyen Yaklaşım, Monetarist yaklaşım, Arz-Yanlı yaklaşım, Yeni Klasik yaklaşım ve Yeni Keynesyen yaklaşım. Maliye politikası ve milli gelir dengesi: çarpan-hızlandıran modeli, gelir çarpanı, harcama çarpanı, denk bütçe çarpanı. Açık ve kapalı ekonomide para ve maliye politikalarının nispi etkinliği. Ekonomik istikrarın sağlanmasında aktif/otomatik ve iradi maliye politikası. Enflasyon ve maliye politikası. Durgunluk ve maliye politikası: durgunluğun nedenleri, durgunluğa karşı maliye politikası. Stagflasyon ve maliye politikası. Bütçe açığı problemi ve maliye politikası. Maliye politikası ve ekonomik gelişmenin sağlanması. Ekonomik istikrar ve maliye politikası: Türkiye örneği.

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI (T:2 U:2 ECTS:3)

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, hesap, hesap plânı vb.) ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bilanço ve gelir tablosu düzenleme, Muhasebe paket programını kullanma ve sağladığı avantajları kavrayabilme. Bu dersin amacı, öğrencilere muhasebe paket programları ile ilgili bilgiler vermek ve mali kayıtları bilgisayar aracılığı ile yapabilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, stok, cari işlemler, çek senet, banka ve kasa takibi konuları ele alınacaktır.

 

MALİYET MUHASEBESİ (T:3 U:0 ECTS:3)

Temel kavramlar, hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim giderleri, maliyet dağıtımları, sipariş maliyet yönetimi, safha maliyet yönetimi, birleşik üretim, standart maliyet yöntemi, TMS'de 7/A ve 7/B seçenekleri, kapsamlı uygulamalar.

 

MALİ YARGI (T:3 U:0 ECTS:3)

Vergi uyuşmazlıklarının niteliği ve karakteristikleri; vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları, idari çözüm yollarının yargısal yollarla karşılaştırılması, vergi hatalarının düzeltilmesi, uzlaşma; yargısal çözüm yolları; yargılama hukukuna genel bakış ve türk hukukunda yargı kolları, vergi yargısının yapısı, işlevleri ve ilkeleri; vergi yargılaması usulü, vergi davasının niteliği, vergi davasında taraflar, görev ve yetki, vergi davasının açılması, sonuçları, vergi davasının görülmesi, ispat ve delil; kanun yolları, olağan kanun yolları, olağanüstü kanun yolları.

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA (T:2 U:2 ECTS:3)

Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda bilimsel ve akademik araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda öğrencilere alanları ile ilgili konular belirlenerek araştırma yapma ve tez hazırlama yöntemleri öğretilmektedir.

 

VERGİ UYGULAMALARI (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Vergileme: sınıflandırma, vergilemenin yapısı; kamu gelirleri; vergilemeye ve vergi hukukuna ilişkin kavramlar: vergi idaresi, vergi yükümlülüğü, vergi oranı, vergi tarifesi, vergi beyannamesi, vergi matrahı, vergi kanunu, vergi yükü, vergi uyuşmazlıkları, vergi indirimi, vergi muafiyeti, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, Türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (kdv) , emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi (ötv) : vergi kanunları, vergi mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergilendirilebilir gelir, vergiden muaf gelir, vergilendirme dönemi, vergilendirme işlemleri, vergi beyannamesi, verginin ödenmesi.

 

YEREL VERGİ MEVZUATI (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Belediye vergilerinin türleri, toplanma biçimleri, belediyenin kullanımında kalan miktarlar, vergilerin nitelikleri ve uygulanması üzerinde durulmaktadır. Yerel yönetimler maliyesi kavramının evrimi, mevcut durumu, il özel idaresi, belediye, köy gibi yapıların gelir gider paylaşımının, gelir ve giderlerde optimum, demokratik ve rasyonel yapının oluşmasının açıklanması.

 

MEDENİ HUKUK (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Hukuk Kavramı, Hakların Kazanılması, Kaybedilmesi, Korunması, Tüzel Kişiler, Aile Hukukunun Temel Kavramları, Vesayet

 

İSTATİSTİK (SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Temel Kavramlar, Veri Sunumu, Ortalama ve Dağılma Ölçütleri, İhtimal Hesap, Tesadüfi Değilşken, Beklenen Değer ve Varyans, Tesadüfi Değişken Dağılımları, Örnekleme, Nokta ve Aralık Tahmin, Hipotez Testi, Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon.

 

MALİYE TEORİSİ ( SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Kamu kesiminin işleyiş özellikleri, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetler ve bunların üretilme gerekçeleri, dışsallıklar, kamu kesiminde mal ve hizmet üretici birimler ve bunların bütçeleri, devlet faaliyetleri hakkındaki yaklaşımlar, günümüzde devletten beklenen görevler, kamu harcamaları, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve devlet faaliyetlerinin optimal seviyesi.

 

GİRİŞİMCİLİK II ( SEÇMELİ DERS) (T:2 U:0 ECTS:4)

Dersin amacı öğrencileri girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda bilgilendirmek, bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmalarını, teknikleri kullanmalarını ve sınıf önünde sunmalarını sağlamaktır.